امروز: دوشنبه 27 ارديبهشت 1400
  طراحی سایت خبری
جستجو:

اتحاد خبر _ دی سامی:یه روزی که خُدِ دِی علی دِمِ کیچه نشسه بیدیم گفتم: دی علی، سکی چن روزه ندیاره؛ دی علی گو: والله چه بگم؛ پاکی تو خونه نشسه و گیر ناله و نفرینه؛ گفتم بوی می سیچه؟ یه زنگی وش بزه تا بیا بینم؛ سکی اومه تا رنگش زرده؛ گفتم ها سکی انگار روزه بردته؟ سکی سری جُوُند و گفت: "بزرگترین خیانتی که میتوانی به کسی بکنی این است که ...

ارسال شده حدود 2 روز پيش در طنز تلخند - نظر (1)

اتحادخبر-غَمچوُ:شوْ قتل که صواش بیس و یک رمضون بی، رفتیدُم کیچه ی پشتی مقاوله — همه مون ماسک میزنیم و تو خونه هم نمیشینیم. میشینیم شی یه گُلوپی که تو دلِ فِدَه زدنه وُ قرآن میخونیم — بعدی که مقاوله تموم واوی و همه پِشک و پِرَه واویدن، مانم پاچی پاچی حرکت کردیم که بریم خونه. دِلُم هم خاش بی که اُمشو، سَحَری یه چی خاشی گیرمون میا که عزای ئی چن روز...

ارسال شده حدود 7 روز پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غَمچو :یه خانم دکتر جوونی هسی که مو عاشق خوش و پیج اینستاشُم - اِی زِنَک وَم فهمی، خو مرگُم میشینه - پاک مطالب آموزنده مِیله تو پیجش و آدمله نصیحت میکنه. بنظرم که وکیل بو. پریگ پسین یه چی نُهاده بی که وَرُم خیلی قشنگ بی و گفتُم سی شمانَم بُگُم تا بشنُفینش. نوشته بی : "یه زن جوونه ای هسی که ماه تا ماه میا دفترُم و خوشه زَت و...

ارسال شده حدود 21 روز پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحاد خبر - بانو بوشهری/ برازجان :اینکه مدیران و مسئولین چند اداره و سازمان از چند نقطه‌ی مختلف در کشور، سهمیه واکسنِ افرادِ پُر خطر را برای خود یا خانواده‌شان استفاده کرده‌اند نشان‌ دهنده‌ی درجه‌ی بالای مسئولیت پذیری این بالا‌نشینان است.

ارسال شده حدود 25 روز پيش در طنز تلخند - نظر (1)

اتحادخبر-غمچو:جمعَه رفتیدیم خونه ی اسفندیار. از زمانل قدیم تا ایسو پُی هم رفت و اومد داریم. ویمو بچه ی دده ی کَعلی خالباقر که خوش و بوا، هُمدوره ی سروازی بیدنه. نه بعض خوتون، آدمِ بدی نی و غیر از وراچی زیادی که میکنه و جیگر آدم خین ویمو از دسش، دیه آزارش وُ کسی نمیرسه. جمعَه که خونه شون بیدیم، پُی افطار، ئی کوچیکو مال مانی که کلاس شیشمه...

ارسال شده حدود 28 روز پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غَمچو :دوُشنه بسکی خسّه بیدُم، همی مغرُوی گرُفتُم خوسیدُم. یعنی نشسیدُم پُی اَخوار وُ هاسی سیل می کردُم که اُفتادُم ری کَفدِرَک و پینَکی و خوم خومی خو رفتُم. تا خو رفتُم، سیل کردُم تا تو یه جُی مث باغ گُتی نِشِسیمه و یه مُشت آدم برعکسی هم تَش و منقل کردِنه و هاسی بافور میکَشِن. بسکی کشیدیدِن، ریش و سویل شون پاک زرد واویدی! اُنگار پاکشونه...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (1)

اتحادخبر-غَمچو: روز عید هاسی خیابون ایمامه جاروف میکِردُم که یه ماشینی وَرِ ما رد واوی تا یه عکس سیزنی هم ریشه _ نه سیزَن خیاطی یا سیزن قلفیا، سیزنِ بیمارستانیا _ بعدی که تموم کردُم و اومدُم ور موتورُم تا جِلکُلمه عوض کنُم، سیل کردُم تا یه سی چل کِشایی موبایلُم زنگ خارده. یه شماره ی برعکسی هم اُفتیدَی که نه معلوم بی مال کیه یا مال کُجُیه...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو:یه چی هم میخوام سیتون بُگُم اما وَرِ خوتون بو. مو هف تا کُکا دارُم و پنج تا دِدِه. بوُام سه تا زَن اَسَده بی که وُ زنِ اوّلش هیچ بچه باری گیرِش نومِه خداراشکر. یعنی زَنَک همو اوّلِ کاری مُرد و راعت واوی از دسِ بوُای ما. زنِ دوّمیش هم چارتا پُسَر و دوتا دختر سیش اُوُرد. زن سوّمیش هم که دِی ما بوُ، پنج تا پُسَر و چارتا دختر زَی که یه دختریش و...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

 اتحادخبر- غَمچو :اولِ عیدی، عِجَو گیر و گرفتاری واویدیما. دو سه روز نُهاتَر هاسی خیابونِ جمهوریه جاروف می کِردُم که یه دَعفه یه صدای غُناهِشتی پَسِ سرُم راس واوی و یه موتورینی گُرَمبِشتی اُفتا زمین و بچه جوونه ای که راننده بی، خوش و یه پیرزنی که پَسِ سرش نشسه بی، جفت شون پِرخ واویدن تو وسط خیابون _ خدا رحم شون کرد که ماشینی چی نمی اُومه او...

ارسال شده 2 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (1)

اتحاد خبر :_ اصغر علی خانی : کُت و شلوارِ شیکی به تن زده بود.آفتاب؛ دیوانه وار، بر گُرده ی شهرِ پیر می تابید.از دور صدایش زدم.سلام و علیکی کردیم.آرام و مهربان تر شده بود.از روزگارش پرسیدم.قبل از آن که در دالانِ ذهنش پاسخی بیابد؛ گفتم: در زیرِ این آفتاب جیرینگ کُت پوشیده ای! لابد خبری است! مدیریتِ شاقَی؟ مسئولیتِ گردن کلفتی؟ یا شاید مانند دوره ی قبل....

ارسال شده 2 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غَمچو :اُوسو که سَرواز بیدُم، سروازیم اُفتاده بی تهرون و بِسیم کِردیدِن توُ یگان ویژه. یه چن تا موتور ارّه پَرّه ای هم اُنداختیدِن شی پامون و مو و ُ چن تا آدم مُچ پا کلفت ِدیه، از سرِ صُب تا آخُرِ شو سی خومون وِل میگشتیم تو خیابونَل و گیر میدادیم وُ مینِ زن و دخترلِ تهرونی و بعضی وَختَل هم میگفتیم سی چه مانتوتون کُلِه مثلاً یا ئی که شلوارتون سی چه تنگه وُ ...

ارسال شده 2 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غَمچوُ :هر سال نزیکَلِ آخُر سال که ویمو، پیمونکارمون سی ما دور وَرمیداره و ئی هَل و اُو هَل میزنه که پیلِ مانه بخاره - دَسِش پُی بالایَل تو یِه کاسه یِه - اُمسال هم همی چن روز پیش کُپِمون کرد یه جایی و خوشَم اُومه وُویسا جلومون و همیطَحری که پُی پینجه اش تَک تَک میدا وَمون، گفت اِی بُخُواین سروصدا و اعتراضی چی کنین، اصلا عیدی تون هم نمیدُمِ تون. اِی...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غَمچو : دیگ پریگَل همیطَحری که هاسی اَشغالَلِ تو خیابونه جاروف می کردُم، هُل خاردُم رفتُم تو یه دُکونی که کارَلِ کامپیوتری میکُنن - اسم خاشی دارا. مثِ کافیشاپ و ایطَحریا - یه دختر جوونی که پسِ کامپیوتر نشسه بی، گفت بفرما. گفتُم اومِدُمه ثفتنام کنم سی انتخاوات. پُرس کِرد مدارکِت پاته ؟ گفتُم چه مدارکی ؟ گفت سِجِلت و کارت ملیت. از تو جیوِ بغلیم ...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (1)

اتحادخبر-غَمچو: هی میخوام خومه معرفی کنُم، هی فکرِ ئی اَشغالَل نمیله!پَرَندوش تا ایسو یه خیرندیده ای، یه تِلَنگونِ اَشغالی رِخته تو دلِ کیچه ی پَسِ مَجّت و کارِ  مانه هُزار براوَر کرده. ایسو یه هف هش دِقه ای وَخت گیر اُوُردُمه تا معرفی کنُم خومه سیتون: مو نومکرتون غَمچو هسم. بچه ی همی ولاتل دومنییُم و یه سواد تا حد دیپلمی هم دارُم. صِدام اما تا...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر- غَمچو:همی اول کاری سیتون بگم که غَمچو اومده تا کُنجیرتون بده. مُنکنه بعضیاتون دردتون بیا، بعضیاتونم خوتونه بزنین او رَه که دردُم نمیا مثلا. غَمچو پُی اونایی که دردشون میا، زیاد کاری نداره.کار غَمچو بیشتر پُی او آدملیه که دردشون میا اما به قول میرحسین سیل تو چیشلت میکنن و دروغکی میگن دردمون نمیا. مُنکنه بعضیاتون بگین غَمچو هم یه سوفاف اطمینونیه مث...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-معماری برازجانی: ای شاکی ِ از عالم و افسار بریده /انگار که عقل از سر تو پاک پریده /گویی که منم منشاء آزادی و قانون/از من همه را منفعت و داد رسیده/پلکی بزن و باز بکن چشم ِ  بصیرت /از کرده ی تو هیچ کسی خیر ندیده/آیا همه را عقل به میراث تو بردی؟ /دیگر نبود مثل تو عقلی و عقیده؟

ارسال شده 4 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-قدرت مظاهری : ترم سه یا چهار بودیم که زد و یکی از بچه ها عاشق و کشته مرده ی یکی از دخترای هم دانشگاهی شد. یه شب که نشسه بودیم و داشتیم معادلات دیفرانسیل حل می کردیم و هایده هم داشت میخوند:"ای که تویی همه کسم بی تو می گیره نفسم اگه تو رو داشته باشم به هر چی می خوام میرسم ... " ، رضا خودکارشو پرت کرد تو دیوار و گفت...

ارسال شده 4 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (1)

اتحادخبر-فزول باشی:حمایت تلویحی وزیر بهداشت از دکتر رئیسی خالو: چرا تلویحی حمایت کرده؟ فزول باشی: پای قم در میون باشه حمایت تلویحی اش هم جیگر میخواد خالو جان /حمایت رییس شورای شهر اهرم از دکتر رئیسی خالو: رییس شورای شهر برازجان هم دنبال ست لباس برای ضبط ویدیوی حمایت از دکتر رئیسی است. مسئولین: آغاز واکسیناسیون از...

ارسال شده 4 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-فزول باشی:خالو: بورس تا کجا ریزشی است؟فزول باشی: تا جایی که خانه ملت را گرد کند.تابناک: بورس در هفته آینده مثبت می‌شود؟فزول باشی: تـابـیـنـیـم! (سِیل، ریوِ افق)/مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر:  ممنوعیت قطع درخت در اراضی ملی.فزول باشی: درختانی که این روزها کامیون کامیون تو دشتسون بار میشه و میره کارخانه های...

ارسال شده 4 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر- قدرت مظاهری:... حال میکردم یه مدت. یه مدت بود که واقعا حال می کردم. نون هم که نمی خواسم، می رفتم وایمیسادم توی صف و هی باهاش می رفتم جلو. فرقی هم نمی کرد کی باشه. اول صبح، دم ظهر، سر غروب. باورکنید اگه باز بود نونواییه، نصفه های شب هم می رفتم وایمیسادم توی صف. نه اینکه فکر کنید کشته مرده ی نون باشم یا حرص بزنم برا ...

ارسال شده 4 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)
صفحات: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

تازه ترین خبرها

 • .: محمد علوی حدود 6 ساعت قبل گفت: خانوم‌عبیدی چرا نمیگی مردم ...
 • .: م حدود 21 ساعت قبل گفت: سلام ، پیشنهاد میکنم ...
 • .: محمد حدود 24 ساعت قبل گفت: بیشتر نشاندهنده نفرت مردم ...
 • .: کارمند 1 روز قبل گفت: از اتحاد خبر بابت ...
 • .: دبیر ادبیات وفلسفه 1 روز قبل گفت: دست مریزاد! جستاریست سخت ...
 • .: معلم حدود 2 روز قبل گفت: قلمتان مانا و اندیشه ...
 • .: عباسی حدود 3 روز قبل گفت: هنر شهر،استان و کشور ...
 • .: حمید حیدری حدود 3 روز قبل گفت: بسیار جالب و آمرزنده ...
 • .: حسین مومیوند حدود 4 روز قبل گفت: عالی بود ...
 • .: شهروند حدود 5 روز قبل گفت: با سلام قطعا باید ...