امروز: دوشنبه 07 خرداد 1403
  طراحی سایت
جستجو:

اتحاد خبر- دی هلیهو: وَرِسادُم یه دس نمازی گرُفتُم وُ بالیشته ورداشتُم نهادم شی مُهرُم که نماز بخونُم اُما هَمی که سرمه بردُم دومن سی سجده، دوارته همو بو خاشو، اُومِه تو پوزُم.. ایسو بعدِ ئی همه سال، میخوام صُوا پس صُوا که آهو خوش و میرَش و بچه بارَلِش میان خونِی دِی بواش سی عیددیدنی، پاکته بدُمِش...

ارسال شده 2 ماه پيش

اتحاد خبر- خان: هنوز  عید مبارکی از دهانِ خرد شده یِ ما تویِ هوا پخش نشده بود که محمدو گفت: "دوازده ساعتِ روزِ خدا را از تو گرفته بودند که درست، همین الان که می خواستم کپّه ام را بگذارم غَرو غَرو زنگ می زنی؟!" حدود ساعت ۱۲ ظهر بود که ولدِ خلف پیغام رساند که عمو محمد، دربِ منزل، چشم به راه توست. تا خواستم دمپایی را نوکِ پا بیندازم و بروم پیشواز....

ارسال شده 2 ماه پيش

اتحادخبر - خان :پسرِ بزرگ جوَر: ناظر و کارشناسِ انتخابات: تویِ مجلسِ فاتحه نشسته ام. نگاهم یک باره سُر می خورد روی عکسِ مرحوم. دلم می سوزد برای جوانی اش. برای پدرش که کارگر بود و از بوقِ سگ تا ناله یِ شغال حمّالی می کرد و همیشه یِ خدا هشتش گروِ نهش بود.تمام آرزویش این بود که: "شکمِ خانواده اش سیر باشد، سقفی بالایِ ...

ارسال شده 3 ماه پيش

اتحاد خبر- دی هلیهو: گفتُم ریم سفید. یعنی شیغُلومِ بدوَخت و باقی آدملِ کیچه، ایسو ایسونَل بُیَد میوِی کِرمو بُخارِن!؟ گفت ها ! گفتُم نپِه چه کنِن ئی بیزونَل!؟ گفت دس خوشونه. میتَرِن نِرِن سر دکونِ فَرزو. میتَرِن تا جِنسَلِ دکونشه مرغوب نِکِردِه، چی وَش نِسونِن. میتَرِن کم مَحَلی وَش کُنِن و ایقه نِرِن وَرِش تا خوش دکونِشِه تعطیل کنه!...

ارسال شده 3 ماه پيش

اتحاد خبر - خان : چوب دستیِ پیرمرد پیش از قیافه ی زوار در رفته اش، سرِ کوچه پیدا می شد. چراغ عمرش پِت پِت می کرد. صورتش خطمخالی شده بود. پاهایش را مثل دو تایرِ تاب برداشته لَخ لَخ می کشید و دم غروب می رفت به سمتِ مسجد. تا چشمِ پسرِ سید شریف می افتاد به پیرمرد. فریاد می زد:"نمکه! نمکه!" باقی بچه ها  هم صدا فریاد می زدند:..

ارسال شده 4 ماه پيش

اتحاد خبر - خان :"بار پروردگارا، ثوابی از این مجلسِ پر فیض به روحِ درگذشتگان، بالاخص والدینِ بانی مجلس عطا بفرما."همه گفتند: "آمین"مُلَارضا مثل این که خبرِ آتش گرفتنِ خانه اش را به او داده باشند، مجلس را زخمی کرد، به سرعتِ نور از بالایِ منبر آمد پایین. یک چای گرم دبش سر کشید و رفت تا به دو سه مجلسِ دیگرش برسد.یک باره همهمه شد تویِ مجلس ...

ارسال شده 4 ماه پيش

اتحادخبر- دی هلیهو: ورمیداره همه جا گپ میزنه. هُزار کِشا وَش گفتُمه خوتِه تو همه چی نِکَش، فُیدِه نداره. میگُم مِی پَر تو گُلالِتِه که ایقِه سیرِق بازی درمیاری! می گو دِلُم میخوا! دیگ پسین که رَفتِی وَرِ مُلکوُ، یکی در زِه. پا پا کِردُم پُی پُی لَحمُم رفتُم دم در تا حَکوُوِه. سلوم و علیکی کِردیم و اُومِه داغُل ری سِکونی انبار نِشِس...

ارسال شده 4 ماه پيش

اتحاد خبر - خان :زُل زده ام به گوشه یِ اتاق.خسته ام. خسته تر از همیشه. خسته تر از همه ی این چهل و چند سالی که نفس کشیده ام... صدایِ گوشی تمامِ اتاق را بر می دارد. بی حال و بی رمق نگاهی به صفحه اش می اندازم. شماره یِ "محمدو" است که نصفِ صفحه را اشغال کرده است. از تعجب داشتم شاخ در می آوردم. محمدو گاهی این وقتِ روز زنگ نمی زد...

ارسال شده 5 ماه پيش

اتحادخبر- دی هلیهو:مردم قهوه میخارِن، نسکافه میخارِن، نوشاوِه وُ اُوپرتقال میخارِن، ما فقط دلخاشیمون یه چِی کمرنگی بی که ئی هم وَمون اِسَدِن!خدا نَعلتِتون کنه که کم کم هاسِی اُو خاردن هم سی مردم سخت میکنین. سَلوُ یه رفیقی داره مالِ بالاسونه. مال هَلِ یزد و کِرمونه خوش می گو. دلدار...

ارسال شده 5 ماه پيش

اتحاد خبر - خان : عصرِ "چهارشنبه" است. از سیاه چالِ آن مدرسه یِ لکنته پر می گشایم سمتِ ده. هنوز ریه ام اکسیژنِ هوا را مزمزه نکرده است که جیغِ کل کریم مثل ترمزِ شاسی بلند، سکوتِ کوچه را در هم می شکند."هنوز به ته کوچه نرسیده ام  که جوانکی دراز قد با سرعت میگ از کنارم رد می شود. کل کریم هر چه می آید تویِ دستش، پرت می کند سمتش...

ارسال شده 5 ماه پيش

اتحادخبر- دی هلیهو:سلام علیکم. سلیمه هسُم. دختر دی هِلِیهُو وُ دِدِی سِلیمون. خوتون میفهمین حرفلِ دِی هلیهو که هفته تا هفته تو اتحاد جنوب چاپ ویمو، مو مینویسم وُ ویرایششون میکنُم. دِی خو بدوَختِه سواد خوندن و نوشتنی چی نداره. حرفلی که میزنه و کارلی که میکنه، مو سعی میکنُم دقت کنُم وَشون وُ...

ارسال شده 5 ماه پيش

اتحادخبر- دی هلیهو: گفتُم خدا کُنه دِوارته پخشِش کنِن تا بَلکَم ئی سیرِق، وُ خوش بیا وُ باور کنه!دیگ پسین که سَلوُ رفته بی صحرا وُ خوم تِینا خونه بیدُم، تلویزون یه فیلمِ راسینی نهاده بی که مال یه زن خارجینی بی. زِنَک اومده بی ایران وُ مسلمون واویدِی. یه چن تا شیخ و آخوند و زن چادری دورشه گِرُفتیدِن وُ هاسی پاش عکس...

ارسال شده 6 ماه پيش

اتحادخبر- دی هلیهو :تو مِطَو نشسیدیم. دیرازگوشتون زونی درد کُهنُو دِکِشا اومده سراقُم. سَلوُ یه نوبت ارتوپدی گرُفت و بردُم ورِ دکتر. سالونی که توش نشسیدیم تا بِرِیم ور دکتر، پُرِ مریض بی. یه مُشتیمون پیر و پاتال بیدیم که بُیَد میرفتیم ور ارتوپد، یه مُشتی هم بچه‌بار بیدن. بچه‌بارَل هم اُوردیدن شون ور دکتر اطفال که مِطَوِش ...

ارسال شده 7 ماه پيش

اتحاد خبر- دی هلیهو :یِهنا میگرده وُ هَسکِی گُت میده. مث کسی که تازه بُواش مُردُوا، همیذات ناراعت و دِمَقِه. گفتم مِی سی چه یه دِقِه نمیشینی بینُم چه مرگِتِه.مینُم دِکِشا یه هَسکِی گُتی دا وُ مث دیواری که بُرُمبِه وُ بِفتِه ری زمین، رُمبِس ری صندلی نمازیم که تو سیکِ خونه نِهاده. جوری اُفتا ریش که مار و جانماز و تَسویم از جاماریش اُفتادن دومَن...

ارسال شده 7 ماه پيش

اتحاد خبر- خان: خیلی سال پیش، دوستی که دستی بر آتشِ تندِ تعلیم و تربیت دارد؛ هر جا می نشستیم افسارِ سخن را در دست می گرفت و یک فصل از فصولِ آموزش و پرورش پیشرفته ی فنلاند را رو می کرد. الحق، اطلاعاتِ خوبی داشت و جمع را شیفته یِ سیستم آموزشی فنلاند می کرد به گونه ای که در آن دوران، حضّار آرزوی فنلاند را در سر می پروراندند..

ارسال شده 8 ماه پيش

اتحاد خبر-دی هلیهو: گفتم دُختِه وِر مِزِه، سی خوت کُرف میگی وُ میگردی. یه نعوذ باللهی چی بگو اِقلکَن. گفتم مال کسی نزده تو چَنّه تا!  گفت خو تو بیدی، چه میکِردی؟  گفتم مو اِی بیدُم، میرفتُم پاش گپ میزدُم و نصیحتش میکِردُم. گفت چه میگفتی؟ گفتم چِمینُم. وَش میگفتُم ایطَحری نه عَلدِه که هاسِی میکنی....

ارسال شده 9 ماه پيش

اتحاد خبر- خان:  عَلو دِقّ کرده بود. کاردش بزدی، خونش در نمی آمد. دو سه هفته ای عزا گرفته بود. اصلاً داشت دیوانه می شد. نشسته بود، به گوشه ای زُل زده بود و لام تا کام هیچ نمی گفت. وقتی به خانه رسیدم، اشک مثلِ دَمِ مشک از چشمانِ ننه جاری بود. گفتم: ننه؛ کسی مرده؟ طاعون آمده یا وبا؟ کسی سکته کرده؟ و ... میان هِق هِق هایش فهمیدم که ...

ارسال شده 9 ماه پيش

اتحاد خبر-دی هلیهو :سَلوُ می گو میرزالی خیلی رِواتوُوِه اُما خو آدم بی آزاریه. رِوات هم که میکَشه، بَدِ کَسیه نِمیگو. فقط میگرده بینُم ئی چه گفته وُ او چه کِرده وُ ئی چه خاردِه وُ او چه شَهرِگُلی تو سر خوش زده. پریگ پسین که هُوا تَش بی وُ یه چی مث کَرِدید هم پهن واویدِی ری شهر، یکی در زِه. سَلوُ رَه دَرِه واز کِرد...

ارسال شده 9 ماه پيش

اتحاد خبر-دی هلیهو : ...وُ کامَعلی دیاره تر بی کا ! پرسِش کِردُم تو کی هسی عامو والا ! چیشِشِه مثِ تیرمویِینی مُر کِرد و گفت نمیشناسی!؟ گفتم نه والا جون خوت. گفت مو عزراییلُم... بعدِش اُومِه کِرُم نِشِس و گفت دلِت سی سِلِیمون و میشزال تنگ نِواویدِه!؟ گفتم تنگ نواویدِه، اِی خدا واویده قدِ نِکِ سیزنی سیشون!...

ارسال شده 10 ماه پيش

اتحاد خبر- خان: در عالم خواب؛ خود را مثل تازه دامادها با کتِ و شلوار سفید، عینکِ ریبن و کفشِ برّاق دیدم. با منّت بر زمین و زمان، دربِ مؤسسه را هل دادم و وارد شدم. همه یِ کارمندان به احترامِ من تمام قد ایستادند. مستقیم رفتم نزد ریاستِ محترم (همان باجناقِ گرام که ذکر آن گذشت.)  رئیس به محضِ رؤیتِ قیافه یِ ماه من، مثلِ فنر از جا پرید و به پیشواز آمد...

ارسال شده 10 ماه پيش
صفحات: 1 | 2 | 3 | ... | 52 | 53 | 54

تازه ترین خبرها

 • مسئولیت جدید شهردار اسبق سعدآباد با حکم استاندار بوشهر
 • جان باختن بانوی کوهنورد ۷۱ ساله دشتستانی
 • تعویض براکت و لامپ های قدیمی و نصب پروژکتورهای ال ای دی در بلوار انقلاب شهر آب پخش
 • تابلو «سفر بخیر» در بوشهر رونمایی شد
 • اعزام ۹۲۸ نفر بوشهری به سرزمین وحی
 • حفظ وحدت و انسجام نیاز ضروری کشور طی ماه‌های آینده است
 • پتروشیمی پردیس پیشتاز حفاظت از محیط زیست در كشور
 • عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز1403/03/05
 • اجرای طرح برخورد با ادمین تارنماهای برهم زنندگان امنیت روانی در بوشهر
 • بالغ‌بر ۱۲ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی برای بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان خریداری شد
 • پیشنهاد برای ثبت‌نام الکترونیکی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
 • کسب مقام اول انفرادی رشته تپانچه توسط بانوی تیرانداز دشتستانی در جام ولایت ویژه بانوان شرکت ملی نفت ایران
 • از سال گذشته تا کنون تعداد ۱۴ کوچه آسفالت شده است
 • انتخابات آینده باید جایی برای وفاق و نشاط سیاسی در کشور باشد
 • عناوین روزنامه‌های امروز1403/03/05
 • گزارش تصویری / مراسم عزاداری مردم برازجان در سوگ شهادت رییس جمهور
 • انتخابات ریاست جمهوری و یک چالش حقوقی برای کاندیدا شدن مخبر و قالیباف
 • اولین تصویر از پیکر رئیسی بعد از شهادت
 • نگاهی گذرا به کتاب تازه منتشر شدهٔ « مکتب بوشهر» اثر دکتر حمید اسدپور
 • مسئولیت جدید شهردار اسبق سعدآباد با حکم استاندار بوشهر
 • استاندار بوشهر: آثار مصوبات سفرهای شهید خدمت برای مردم این استان ماندگار است
 • قاتل جوان دشتستانی دستگیر شد
 • دردسرهای مواضع اعتدالی در فضای دوقطبی‌
 • پیام عضو شورای شهر برازجان به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر
 • سقف وام بانک‌ قرض‌الحسنه مهر ایران به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
 • مراسم بزرگداشت شهادت رئیس جمهور و همراهانش در شرکت پتروشیمی پارس برگزار شد / تصاویر
 • جان باختن بانوی کوهنورد ۷۱ ساله دشتستانی
 • پیام تسلیت مدیرعامل پتروشیمی پردیس در پی شهادت حضرت آیت الله رئیسی
 • غرفه آریاساسول در نمایشگاه پلاست‌پل لهستان منتخب شد
 • مراسم بزرگداشت آیت الله رئیسی و شهدای خدمت در پتروشیمی پردیس
 • اختتامیه نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت به روایت دوربین اتحاد خبر
 • گزارش تصویری / آئین برافراشته شدن بزرگترین پرچم سبز رضوی در شهر برازجان
 • پادجم از مرحله بحرانی و بن‌بست سه ساله خارج شده است/ حذف سهمیه خوراک برخی پتروشیمی‌ها خیانت به سهامداری و سرمایه‌گذاری است
 • تصاویر اتحاد خبر از دومین روز بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
 • روز سوم نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت به روایت دوربین اتحاد خبر
 • پتروشیمی جم پیلن بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده پلی پروپیلن در کشور است
 • گزارش تصویری / مراسم عزاداری مردم برازجان در سوگ شهادت رییس جمهور
 • جوان رزومه دار بومی استان، مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر کنگان شد
 • ۸۰ درصد گاز کشور از استان بوشهر تامین می شود/ ۱۰۰درصد تجهیزات شبکه انتقال گاز ساخت داخل است
 • اعتراض اهالی به احداث پست فشار قوی برق در کوی آزادگان برازجان
 • از سختی های کار روابط عمومی ۲۴ ساعت آنلاین بودن است/ جایگاه روابط عمومی ها شناخته شده نیست
 • خیلی از معلمان در کنار شغل معلمی شغل دوم دارند/ من عاشق معلمی هستم
 • سرود پهلوانی در برازجان طنین افکند
 • عملیات احداث پارک بانوان برازجان آغاز شد
 • پیشرفت فیزیکی۹۵درصدی پارک شهید کشتکار/ دلیل عدم پیشرفت پروژه سالن شهید سلیمانی عدم تخصیص اعتبار است/ تا۲۰روز آینده خیابان ۵۰متری آسفالت ریزی می‌شود
 • .: سعدآباد 1 روز قبل گفت: چیزی که همه ی ...
 • .: شهروند 1 روز قبل گفت: درود بر دکتر سالاری ...
 • .: رها حدود 3 روز قبل گفت: آیاشیرمردی دلسوزوخدمتگزارمردم همتای شهیدبزرگوارمانپیدامیشودالله ...
 • .: منتظرالمهدی حدود 4 روز قبل گفت: حالا بدگویانش، تا قیامت ...
 • .: پروانه داربا حدود 6 روز قبل گفت: سلام ایران تسلیت. برازجان ...
 • .: از شبانکاره حدود 7 روز قبل گفت: جناب آقای فرماندار! در ...
 • .: مستمری بگیره مس حدود 7 روز قبل گفت: چرا اینقدر دروغ مگر ...
 • .: مرتضی از آبپخش حدود 7 روز قبل گفت: چهار پروژه تور رسانه ...
 • .: صدرالله حدود 8 روز قبل گفت: سلام فکری بحال خیابان ...
 • .: جواد رزمجو حدود 8 روز قبل گفت: گل بی خار میسر ...
 • آمار سایت

  بازدید امروز: 1993
  بازدید دیروز: 87708
  بازدید کل: 355796391

  افراد آنلاین: 104