امروز: شنبه 02 مرداد 1400
  طراحی سایت خبری
  بیمه ویژه کرونا
جستجو:

اتحادخبر-غَمچو :یَکشنبه ی ئی یکی نه، او یَکشنبه ی قبلیش، سه چارتا تریلی هیژده چرخ اومدن تا هرکموشون یه دَسگای گُتی ریشونه. گفتیم اینا چنن ؟ گفتن اینا دَسگای اَشخال جداکنیه. گفتیم یعنی چِطَحری کار میکنن ؟ گفتن اَشخاللِ میریزن تو تانک شون، اُوسو تانکشون هی زُر میخاره، هی زُر میخاره و بعدش او اَشخاللی که کُچیک و ریزِن، وش میریزن دومن و اَشخالل گُتو هم گیر...

ارسال شده حدود 4 روز پيش

اتحاد خبر _ دی سامی :نزیک غروب بی؛ مو و دی‌علی ودی‌عواس از نونوایی وامی‌گشتیم؛ همی ساعتم سکی و مصی اومدن تا رِیت کردنه و میخان صحرا واون؛ دی‌علی گفت: دُختِه پُی مغرو کجا میرین؟ سکی گفت: دِی یه مانتویی دیدیمه خوم و مصی میخیم بریم مث هم بسونیم؛ دی علی گفت: میفهمی بوات بدش میا؛ همیشه میگو پُی اذون مغرو خونه بویین....

ارسال شده حدود 5 روز پيش

اتحادخبر-غَمچو:دیگ پسین خِلْجوُ اومده بی خونه مون. خِلجو، دختر هُمریشُمه بحساو که شی کرده نورآواد ممسنی و میرَش فیصلو هم پُی یه وانیتی که مال بواشه، کار میکنه. بلیت و انجیر و اَهلوک از ممسنی میاره گرمسیر و خارک رِطَوْ و خرما بار میزنه سی ممسنی. دیگ اومدیدنه برازجون وُ فیصلو بحساو میخواسه زنشه بِیله خونه‌ی خاسیرَش و واگرده بالاسون. ایسو که رسیدنه...

ارسال شده حدود 12 روز پيش

اتحادخبر-غمچو:یه اردشیرکَلوُی داریم تو ولاتمون که وختی میرُم باغ، می وینُمش. آدمِ بیزون و بی آزاریه. فقط سی خوش میشینه یه گُلی و هف هش ده ساعت میره تو خوش و پُی اَحدی هم گپ نمیزنه. گپ میزنا، اما فقط پُی خوش گپ میزنه. اُنگار که باقیه محرم ندونا، ئی ذات.پسین جمعه که رفتیدُم باغ، سیل کردم تا اردشیر نشسه بِرَکِ چَهکانه که یه چَه قدیمی و خشکی مال...

ارسال شده حدود 19 روز پيش

اتحادخبر-غمچو:یه بچه ای دارُم پرسلِ بِلاجَوی زیاد میکنه. مثلاً درمیاره میگو بوا، خدا میتره یه سنگ گتی دُرُس کنه که خوش نتره راسش کنه !؟ بعدش تو ای مثلاً بگی ها، میخنده و میگو یعنی میگی خدا نمیتره یه سنگیه راس کنه !؟ ای بگی نه هم، دوارته وت میخنده و میگو یعنی میگی خدا نمیتره همچی سنگیه دُرُس کنه !؟ وُ هر کی هم میرسه، پُرس میکنه. غریوه وُ آشنا هم...

ارسال شده حدود 26 روز پيش

اتحادخبر-غمچو:راسشه سیتون بگُم، مو خوم رأی ندادمه. یعنی هرچی پُی خوم یکی به دو کردُم، مث شورای نگهبان نِتِرسُم صلاحیت کاندیدله احراز کنُم. سی همی محض هم رأی ندادُم اما روز رأی گیری پُی یه آدم محترمی آشنا واویدُم که خیلی ناز بی.روز جمعَه رفتیدُم هل بازار که یه کم منگکی بسونم سی پُی تلیت. موقع واگشتن، دیدُم تا یه پیرمردی هاسی سِرَهلو میگرده تو ...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش

اتحادخبر-غَمچو:بُنیوارِ صاوِش بگرده، یه چن تا مُخِ لاغرِ سُخته وُ ما ارث رسیده که اوهَلِ بُناری کُیده. یه شص هفتاتُی ویمو که نِصوِش هم وَخمی هسن و باید موسُمِ باغسون، خرماشونه بدیم ئی وُ او ! گرُفتارینی که سی ما دُرُس کرده، ئیه که سال تا سال باید بریم آپَخش و میراُو انتخاو کنیم. جمعَه رفتیم اداره ی آبیاری تا ماوِینِ ئی همه باغدار، که دو سه هُزار نفر ویمن...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش

اتحادخبر-غَمچو:دیگ چاس خیلی گرم بیدا. آدم خوش خوشی همیطحری که ویسیده بی، اُوْ ویمی و چُر میکِرد میرِخت دومن. تو خیابون سازمانی بیدُم. نزیکلِ فرمونداریا. یه کمی که جاروف کردُم، اومدُم هل فرمونداری که بینُم یه گُلُپ اُوْ خنکی گیرُم میا بُخارُم یا نه. یه دو تا آدمِ دهات هم دم درِ فرمونداری شی سیَهْ دیوار وُیسادیدن و گیرِ گپ و گفت بیدِن سی خوشون...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش

اتحادخبر-غَمچو:یکی هم داریم قبلَنَل مامْلِه ی سرپُی میکِرده. بزی، کهره ای، گووَری چی ورمیداشته و سرِ میدون میفُرُخته سی خوش. دوشنِه زنگ زده ری موبایل مو که الو، غَمچو، صُوا یه ده دقّه ای کارِت دارُم. اُمروز صُوْ رفتُم ورِ پارکی که دم فِدَه شونه و پُی هم گیر گپ و گفت واویدیم.یه هف هش تا بچه ی کُچیک هم رختیدِن تو پارک و هاسی پُی ئی نمچِنَکَل پارکِ بازی میکِردِن ...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش

اتحادخبر-غمچو :غَضوُ سُمُیله میشناسین ؟ همو که یه لِواسِ گُلمَنگُلینی میکنه بَرِش و تو خیابونَل میگردا. پریگ پسین که هاسی میرفتُم نون بُسونُم، یه کِشا تِنگِس نُهای موتورُم و فرمونمه گرُفت. گفتم چته غضو ؟قضّا تو سرته می ! گفت غمچو، تو بِلَدیه مقاله بنویسی ؟ گفتُم چه مقاله ای ؟ گفت مقاله، نَهیا. میخوام یه نومه ای بنویسی. بخیالُم که میخوا نومه ی عاشقونه...

ارسال شده 2 ماه پيش

اتحادخبر: رئیس حوزه هنری استان بوشهر گفت: پنجمین محفل «شکر طنز» با حضور طنزپردازان استان بوشهر برگزار می‌شود.

ارسال شده 2 ماه پيش

اتحاد خبر _ دی سامی:یه روزی که خُدِ دِی علی دِمِ کیچه نشسه بیدیم گفتم: دی علی، سکی چن روزه ندیاره؛ دی علی گو: والله چه بگم؛ پاکی تو خونه نشسه و گیر ناله و نفرینه؛ گفتم بوی می سیچه؟ یه زنگی وش بزه تا بیا بینم؛ سکی اومه تا رنگش زرده؛ گفتم ها سکی انگار روزه بردته؟ سکی سری جُوُند و گفت: "بزرگترین خیانتی که میتوانی به کسی بکنی این است که ...

ارسال شده 2 ماه پيش

اتحادخبر-غَمچوُ:شوْ قتل که صواش بیس و یک رمضون بی، رفتیدُم کیچه ی پشتی مقاوله — همه مون ماسک میزنیم و تو خونه هم نمیشینیم. میشینیم شی یه گُلوپی که تو دلِ فِدَه زدنه وُ قرآن میخونیم — بعدی که مقاوله تموم واوی و همه پِشک و پِرَه واویدن، مانم پاچی پاچی حرکت کردیم که بریم خونه. دِلُم هم خاش بی که اُمشو، سَحَری یه چی خاشی گیرمون میا که عزای ئی چن روز...

ارسال شده 3 ماه پيش

اتحادخبر-غَمچو :یه خانم دکتر جوونی هسی که مو عاشق خوش و پیج اینستاشُم - اِی زِنَک وَم فهمی، خو مرگُم میشینه - پاک مطالب آموزنده مِیله تو پیجش و آدمله نصیحت میکنه. بنظرم که وکیل بو. پریگ پسین یه چی نُهاده بی که وَرُم خیلی قشنگ بی و گفتُم سی شمانَم بُگُم تا بشنُفینش. نوشته بی : "یه زن جوونه ای هسی که ماه تا ماه میا دفترُم و خوشه زَت و...

ارسال شده 3 ماه پيش

اتحادخبر-غمچو:جمعَه رفتیدیم خونه ی اسفندیار. از زمانل قدیم تا ایسو پُی هم رفت و اومد داریم. ویمو بچه ی دده ی کَعلی خالباقر که خوش و بوا، هُمدوره ی سروازی بیدنه. نه بعض خوتون، آدمِ بدی نی و غیر از وراچی زیادی که میکنه و جیگر آدم خین ویمو از دسش، دیه آزارش وُ کسی نمیرسه. جمعَه که خونه شون بیدیم، پُی افطار، ئی کوچیکو مال مانی که کلاس شیشمه...

ارسال شده 3 ماه پيش

اتحادخبر: رییس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد که اقدام ایران برای تولید اورانیوم تا غنای ۶۰ درصد بر اساس قانون اقدام راهبردی مجلس برای رفع تحریم‌هاست.

ارسال شده 3 ماه پيش

اتحادخبر-غَمچو :دوُشنه بسکی خسّه بیدُم، همی مغرُوی گرُفتُم خوسیدُم. یعنی نشسیدُم پُی اَخوار وُ هاسی سیل می کردُم که اُفتادُم ری کَفدِرَک و پینَکی و خوم خومی خو رفتُم. تا خو رفتُم، سیل کردُم تا تو یه جُی مث باغ گُتی نِشِسیمه و یه مُشت آدم برعکسی هم تَش و منقل کردِنه و هاسی بافور میکَشِن. بسکی کشیدیدِن، ریش و سویل شون پاک زرد واویدی! اُنگار پاکشونه...

ارسال شده 3 ماه پيش

اتحادخبر-غَمچو: روز عید هاسی خیابون ایمامه جاروف میکِردُم که یه ماشینی وَرِ ما رد واوی تا یه عکس سیزنی هم ریشه _ نه سیزَن خیاطی یا سیزن قلفیا، سیزنِ بیمارستانیا _ بعدی که تموم کردُم و اومدُم ور موتورُم تا جِلکُلمه عوض کنُم، سیل کردُم تا یه سی چل کِشایی موبایلُم زنگ خارده. یه شماره ی برعکسی هم اُفتیدَی که نه معلوم بی مال کیه یا مال کُجُیه...

ارسال شده 4 ماه پيش

اتحادخبر-غمچو:یه چی هم میخوام سیتون بُگُم اما وَرِ خوتون بو. مو هف تا کُکا دارُم و پنج تا دِدِه. بوُام سه تا زَن اَسَده بی که وُ زنِ اوّلش هیچ بچه باری گیرِش نومِه خداراشکر. یعنی زَنَک همو اوّلِ کاری مُرد و راعت واوی از دسِ بوُای ما. زنِ دوّمیش هم چارتا پُسَر و دوتا دختر سیش اُوُرد. زن سوّمیش هم که دِی ما بوُ، پنج تا پُسَر و چارتا دختر زَی که یه دختریش و...

ارسال شده 4 ماه پيش

 اتحادخبر- غَمچو :اولِ عیدی، عِجَو گیر و گرفتاری واویدیما. دو سه روز نُهاتَر هاسی خیابونِ جمهوریه جاروف می کِردُم که یه دَعفه یه صدای غُناهِشتی پَسِ سرُم راس واوی و یه موتورینی گُرَمبِشتی اُفتا زمین و بچه جوونه ای که راننده بی، خوش و یه پیرزنی که پَسِ سرش نشسه بی، جفت شون پِرخ واویدن تو وسط خیابون _ خدا رحم شون کرد که ماشینی چی نمی اُومه او...

ارسال شده 4 ماه پيش
صفحات: 1 | 2 | 3 | ... | 45 | 46 | 47

تازه ترین خبرها

 • قهرمان سابق ورزشهای رزمی برازجان آسمانی شد
 • جواد لقمان زاده به عنوان مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر منصوب شد
 • محراب بنافی: به شهرداری که بدون برنامه عملیاتی و اجرایی باشد رای نخواهیم داد/ بازگشایی گذرگاه ها برای کاهش بار ترافیکی و رفع مشکلات منازل مسکونی حاشیه شهر از اولویت های شورای شهر
 • حجاب از دیرباز تا کنون در ایران
 • ارسطو قائدی: شهردار باید برنامه مدون و مشخص در حوزه ها و سرفصل های مختلف داشته باشد/ بازگرداندن شورا به جایگاه اصلی خود
 • صدیقه مهدویان: شهردار باید سابقه سالم مالی و اقتصادی و روحیه جهادی و انقلابی داشته باشد/ توسعه فضای سبز شهری و پیگیری امور بانوان در اولویت من است
 • دشتستان می تواند در لیگ برتر هندبال بانوان تیم داشته باشد / مشکل بانوان برای مکان تمرین
 • مهدی بهبهانی: از شاخصه های انتخاب شهردار عدم وابستگی به جناح بندی های سیاسی است / تسریع در بازگشایی معابر و توجه ویژه به حوزه ورزش، هنر و بانوان
 • سلام فارسی ها به لیگ برتر با فجر شهید سپاسی / برازجان و شیراز متفاوت از یکدیگر !!
 • ای خاک بر سر آلمان
 • ساعت کاری ادارات بوشهر از دوم مرداد تغییر می کند
 • افتتاح اولین مرکز جامع درمانی و بازتوانی اعتیاد استان در شهر برازجان / معلولیت جسمی، حرکتی بیشترین نوع معلولیت در استان است
 • چلًه توسون و بارون
 • جانبداری هایی که به سود هیچ کس نیست / آقای افشاریان صادقانه رفتار کنید
 • اوستا و شاهنامه (۱۱)
 • انتخابات شوراهای شهر در دشتستان مورد تایید هیئت اجرایی و هیئت نظارت شهرستان قرار گرفت
 • از «پاتوق هنرمندان دشتستان» تا «هفته نکوداشت گویش دشتستانی»
 • سید عبدالمحمد کاظمی: شهردار باید خلاق، مردم دار و دارای تعامل مدیریتی باشد/ ایجاد تحرک در سازندگی همه جانبه شهر
 • دختران برازجانی قهرمان مسابقات دوچرخه سواری استان شدند / تصاویر
 • قهرمان سابق ورزشهای رزمی برازجان آسمانی شد
 • حسین بی باک: سوابق مدیریتی و بومی بودن از شاخصه های مهم انتخاب شهردار است/ اولویت های مهم کاری ام اجرای عدالت، شفافیت و پاکدستی
 • از دوران کودکی در کوچه فوتبال بازی می کردم/ در ورزش فوتبال به خانم ها توجه نمی شود/ آرزو دارم لژیونر شوم
 • عبدالخالق عبدالهی: این بار پای هیچ زنی در میان نیست
 • مهدی نیکنام: بانوان مطرح و فعال در انتخابات شورای شهر کاندیدا نشدند/ شورای ششم به بانوان نگاه ویژه داشته باشد
 • در حاشیه ویژه برنامه یورو 2020 / میثاقی و مترجم هایی که اینکاره نیستند !!
 • مسیب غریب زاده: انتخاب شهردار از نیروهای خدوم شهرداری/ توجه ویژه به مبلمان شهری
 • اعزام دوچرخه سواران برازجانی به مسابقات قهرمانی کشور /عکس
 • علی البدل اول جایگزین نفر پنجم شورای سعدآباد شد/ بازشماری برخی صندوق های رای برازجان روز دوشنبه
 • مسیب غریب زاده: حضور کم رنگ بانوان پای صندوق های رای/ عدم سابقه فعالیت های اجتماعی
 • تصاویری تلخ از حاشیه تشییع پیکر مهشاد و ریحانه
 • .: عرفان حدود 18 ساعت قبل گفت: مرد فقط خودت وبس ...
 • .: حکمت 1 روز قبل گفت: سلام مثل همیشه عالی ...
 • .: ارداویراز 1 روز قبل گفت: درود، پایدار باشید، امید ...
 • .: داریوش 1 روز قبل گفت: درودها بر شاهدخت محمودآبادی ...
 • .: مریم حدود 5 روز قبل گفت: تنها جمله ای که ...
 • .: امیرحسین خیراندیش حدود 5 روز قبل گفت: سلام و عرض ادب ...
 • .: محمداحمدی حدود 6 روز قبل گفت: شهردار فعلی عالیه ...
 • .: محمداحمدی حدود 6 روز قبل گفت: آقای بنافی از اول ...
 • .: مصطفی بهبهانی مطلق حدود 6 روز قبل گفت: باسلام برای مقوله حجاب ...
 • .: حاجیان حدود 6 روز قبل گفت: درود حاج آقا غریب ...
 • آمار سایت

  بازدید امروز: 26518
  بازدید دیروز: 52549
  بازدید کل: 294298419

  افراد آنلاین: 42