امروز: چهارشنبه 30 خرداد 1403
  طراحی سایت
جستجو:

اتحادخبر - دی هِلِیهُو:  پار اربعین که رفتِی کربلا، سی مونَم یه مهر و جانمازی اُوورده بی که از اُوستِیسُو ریشون نماز میخونُم. بوُ سِلیمونه میدِن دورش بگردُم. گفت زنخالو، اِی سیت بُگُم چه دیدُم، باورت نِوِیمو. گفتُم چه دیدی کَلباقر. گفت تو بین‌الحرمین که هاسِی میرفتُم، یِکِشا پَسَندری اُنگار سِلیمونِه دیدُم...

ارسال شده 11 ماه پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: دیر از گوشتون ئی زوُنی چپُما، ئی زوُنی پُی چپُم یه ده بیس روزیه که کُشتُمه. همیطحر مث چی که کارد لُو بِدی توشا، یه کِشا سیخ میکَشِه که دلُم میره تو ضعف. مث که خُرِنگِ تَشی اُند اختُوی توشا، همیذات. رفتُم ور دکتر، یه مشتِ دار و دُووُینی سیم نوشت اُما گفت یه...

ارسال شده 11 ماه پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: مَجفَروُ آسِیمَحسِین همیطحری که سوارِ پَنگاشی بی وُ پُی یه لیتَکی هم هِی میزِه پشتِش که مثلاً هاسِی اَسوِشِه میروُنِه، تا رسی بِرَکِ ما که دم خونِی حاج عُواس نشسیدیم و هاسِی قیلون میکشیدیم، گفت راس واوین، راس واوین تا پُی اَسووُم ریتون رد نِواویدُمِه.

ارسال شده 12 ماه پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: نِشسِیدیم شی سییَه کُنارِ حسینیه وُ گپ میزدیم سی خومون. سییَه کُنار، دراز تا دراز تا اوهَلِ کیچِه رفتِی وُ یه کمی وُ دیوارِ خُونِی کَل مَجفَر هم رفتِی بالا اُما خُو هاسِی همیطَحر میمِه دومَن. درِ خُونِی داریوش واز بی وُ کِریِه نشینِ شون هاسِی اَسواو و اثاثِشِه بار میکِرد که بِرِه.

ارسال شده حدود 1 سال پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: مَحسِمال گفت والا اِی آه دس مو بو میش زِوِیدِه. همه چیِه خوشون مُعَگِن میکُنِن و بعدش وُ مو میگِن وِیسا پسِ بِلَنگو مَجّت وُ اِعلانِش کُو. زِوِیدُو گفت خو تو سی چه گوشَشون میگیری!؟ وَختی می وینی پاک وِلات هاسِی فُحشَت میدِن، سی چه ایقِه خوتِه بد میکنی وَرِ همه! نمیتَری سی خوت آروم...

ارسال شده حدود 1 سال پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: خالوشِه، خالوزاشِه، نَمی چکارَشِه که ماشین فروشی داره. سِیپا، چِیپا، نِمینُم چه وَش میگِن. هَمی شُرکتَلِ ماشین سازی که هاسٌی مردمِه لخت میکنَنا. دیگ پسین اُومِدِی خونه دیدنُم. گفت خاله تامَت میزنِن ریشونا. تامَت میزنِن که ماشین دادنِه وُ مجلسییَل.

ارسال شده حدود 1 سال پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: یه زمین وِلی چَسویدِه وُ خونه مون که اُنگار صِحاوی چی نداره. میشزال دورتادورشِه خار کِرده بی و توش سَل و سُوزی می کاشت. کُدی، بادِنگون، غاچ، گِزَر، هرچی که وُ دَسِش می رسی، می کاشت توش و بعدش هم یه مُشتیشه می برد دم دِرِی بازاری میفرُخت و...

ارسال شده حدود 1 سال پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: رفتُم تا حسین آواد و واگشتُم. خوم تَک و تِینا اِی خدا. گفتِن دِی محمود زوُنیشه عمل کِرده. یه دِتا قُطی اُومیوِه اِسَدُم، رفتُم دیدنش و واگشتُم. گفتُم زشته. بیس سال هُمسادِه بیدیمِه پُی هم. دیرازگوشِتون، کَلمَحد یه مریضی ناعلاجی گِرُفت، پاک خونه زِندِیشونه فُرُختِن و رفتِن حسین آواد کِریِه نشین واویدِن.

ارسال شده حدود 1 سال پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: پا پا کِردُم رفتُم تا سر دکون اُسمُیلو وُ اُومدُم. هرچی وُ ئی چیش دراُومده گفتُم دلُم تَش تَش میکُنه وُ سی افطار دلُم تَلیت میخا، مَحَل نِنا. خُوشِه زِه او رَه که یعنی نمیفهمُم چه میگی. خوم راس واویدُم پاچی پاچی رفتُم و واگشتُم. بِچِی ئی دور و زمون، اِی کارِ هیچ بیا اِی خدا !

ارسال شده حدود 1 سال پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: یه رِواتی اُوسو که بُوام زنده بی، میکَشی که خیلی رِوات آموزنده وُ خاشی بی. می گفت زمانَلِ خیلی قَدّیم که مردم پُی اَسو و قاطر و اُشتر میرفتن ئی هل و او هل، یه قافِلِینی هاسِی میرفت هلِ چین و ماچین. اُوسُو چین و ماچین ایطحری نِبی که پاک بیخدا بوُوِن وُ خداپیغمبری چی نداشتوُوِن...

ارسال شده حدود 1 سال پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: یِهنا می گفت سی چه پاشون رفت و اُومد نمیکنیم! سی چه بُوا پاش شریک نِوِیمو سی تماته کاشتن! سی چه دِوَتِشون نمیکنیم که بیان خونه مون! مِی نِه سِیکاظُم آدمِ سر و زُون خاشی بی و پُی حرفَلِش میخندندِمون، سِلیمون هم وَرِش خاش اومده بی و یِهنا میگفت تا یا ما بِرِیم خونه شون یا اونا بیان خونه مون!پناوَرخدا. رفتیدُم تو مُدوَخ که بگردُم دیندِی پاتیلِ رُویی...

ارسال شده حدود 1 سال پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: میرَفت کویت و وامیگَشت. میگفت میرِیم از ری هَلِ اُبُودان سوار لَنج وِیمیم و میرِیم کویت. تو گمرک کویت حمالی میکِرد. میگفت از همه جا اومدنِه کویت. از فلسطینی و عُراقی و لبنانی بگیر تا هندی و فیلیپینی و ایرانی. میگفت اُما جنس خِراوتَر از همه‌شون، فلسطینیَلِن که سرِ خُدِیَم میخان کُلَه بِیلِن. استغفرالله.

ارسال شده حدود 1 سال پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: گفتُم چیش دراُومَدِه، بعدِ ایقه مُووایل و دوربین و هُزارتا چی دیه، سی چه یه فیلم کچیکی وُ بُوات نِداری تا وَختی دلُم تنگ وِیمو سیش، سِیلِش کنُم سی خوم! گفت بُوا کجا مینِها فیلم وَش بگیرِن! عکس هم زورکی وَش میگرُفتیم. گفتُم نه مث ئی که یه کِشا خونِی سِیبِرِیم که بیدیم...

ارسال شده حدود 1 سال پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: گفت تُونَم مث بیویمی. گفتُم چه باکیه دِی والا. نِشسُم پس سرش وُ اُومدُم. رفتیدُم سر خاکِ سِلیمون اُما نَمی چِطَحر واوی که یه کِشا مَغرُو واوی وُ هر چی سیل کِردُم تا تاکسی چی گیر نمیا. همیطَحر ووُیسیدِیدُم که یه موتورینی وَرُم ووُیسا وُ گفت بیوی کجا میخِی بِرِی؟ گفتُم میخام بِرُم علی آواد.

ارسال شده حدود 1 سال پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو : یه روزی وُ مدرسه وامیگشت تا موز دسشِه، یه روزی می اُومِه تا پِسّه وُ گردو وَش دادِنِه، یه روز دیِه وامیگشت تا کلوچِی خاشوُوَل دادنِه وَشون، روز بعدِش لوُبیه وشون میدادِن. کیک، بُسکوُت، کُندُر، بِلیسوُ، مَت و میوه، هرچی بگی، میدادِن وشون. ایقِه چی خاش خاش میدادِنشون که ما گُتتَرَل هم...

ارسال شده حدود 1 سال پيش

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: دورش بگردُم. شیش هف سالِش بیدا، اُما می گفت مُونَم میخام پاتون بیام. پُی خوم و میشزال می اُومِه تو خیابون و همیطَحر که دَسَلِ کُچیکوشِه مُشت کِردِی، یِهنا شعار میدا و می گفت نه شرقی نه غرقی جمبوری اسلامی. دِی والا دورِت بگردُم، اِی میفهمیدی بعدِ چل پنجاه سال، شعار نه شرقی نه...

ارسال شده حدود 1 سال پيش

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: شیخ عَودِالخالق اُومِدِی خونه. هر چن وَختی یه کِشا میا سر میزنه وُ میره. تا چار پنج ماه پیش هم پُی بر و لِواسِ شیخیش می اُومِه اُما ایسو یه مدتیه که پُی کوت پاتلون میا. می گو هوا سرد واویده زِناموُ. سَلوُ می گو هاسِی الکی می گو. می گو خوش عَودَاً دیه لواسِ شیخی بَر نمیکنه. گفتُم خوش اُومدی زِناموُ.

ارسال شده حدود 1 سال پيش

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: نَمی میخاس مونِه مَخسِره کنه، گفت دیدی چه بِشت و بارونی واوی اُمسال ! گفتُم هانَه، شُمانَم مِی خِوَر دارین اُونجو ؟ گفت ها، سی چه خِوَر نداشتوُویم. ما تازه اینجوُ نُهُی خوتون خِوَردار وِیمیم. گفتُم عَلدِه خدابُخا. گفت اصلاً یه چییَلی میفهمیم که شما چن ماه یا چن سال بعد میفهمینِش. گفتُم مثلاً چه؟

ارسال شده حدود 1 سال پيش

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: یه رفیقی داره سَلوُ که مالِ رَشتِه. حکیمه. می گو خاله والا وُ مُونَم بُگو حَکوُ. مِی نِه وُ سَلیمُو میگُم سَلوُ، او هم مث چی که وَرِش خاش اُومَدِه. میخنده وُ می گو. اُوسُو که دانِشگُی کازرون درس میخوندِن، پُی هم همخونه بیدِن و آخُرَلِ هفته که وِیمی، پاک جاشون همینجُو برازجون بی...

ارسال شده حدود 1 سال پيش

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: رفتِیدِه شیراز وَرِ دکتر. دکتر گفته مالِ مُوادِ شیمیاییه که اُوسُونَل باپیش تو جنگ خاردِیدِه وُ ایسو ری کبدِ ئی زُمباسِه خوشِه نشون داده. بیزونِه، ئی قد و بالاشِه، ئی هم فرقِ توریشِه. سَلوُ می گو تو چِکارِ مردم داری. میگُم بُوی، هُمسادِمونهِ. نِبُیَس پُرسِشِه کنُم...

ارسال شده حدود 1 سال پيش
صفحات: 1 | 2

تازه ترین خبرها

 • معاونین ستاد مردمی انتخابات دکتر پزشکیان در استان بوشهر معرفی شدند
 • رئیس ستاد مردمی دکتر مسعود پزشکیان در استان بوشهر منصوب شد
 • روسای شهرستانی ستادهای مردمی دکتر پزشکیان در استان بوشهر منصوب شدند
 • برای انتخاب دکتر پزشکیان، هر شهروند یک ستاد
 • آمده‌ام کشورم را از صدر اخبار در آورم
 • ستاد مردمی قالیباف در بوشهر آغاز بکار کرد
 • دیدار جلیلی با مردم تهران، شهریار و کرج
 • دیدار مدیرعامل پتروشیمی پارس با امام جمعه اهل سنت عسلویه به مناسبت عید سعید قربان
 • سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد تومان در حوزه درمان بوشهر
 • رفع موانع پیش روی پتروشیمی هرمز با ورود سازمان بازرسی/ دادنامه صادره علیه سازمان منطقه ویژه انرژی پارس نقض شد
 • مذاکرات محرمانه سردار آزمون در دبی؟
 • چرا مهدی قایدی به استقلال برنمی‌گردد؟
 • ۱۰۰۰ هکتار اراضی غیر ملی در شهرستان دشتستان تثبیت شد
 • گردهمایی حامیان قالیباف با حضور روسای ستادی در شیراز برگزار شد
 • افزایش اعتبارات شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه ویژه پارس به ۷۴۰ میلیارد تومان
 • .: ناظم محمدی 1 روز قبل گفت: سلام خدمت دکتر چرومی،بزرگوارمن ...
 • .: تهران حدود 4 روز قبل گفت: خخخ چقد شما جالبین. ...
 • .: وحید حدود 6 روز قبل گفت: زهی خیال باطل ...
 • .: سیده فاطمه هدایت حدود 6 روز قبل گفت: چه دلسوزانه و زبان ...
 • .: ساسان جهــــانبانی حدود 6 روز قبل گفت: لازم نیست حتماً عالی ...
 • .: جواد حدود 7 روز قبل گفت: پارس شمالی باید مستقل ...
 • .: احسان حدود 7 روز قبل گفت: اگه به موسوی دسترسی ...
 • .: حسین داو طلب پور حدود 8 روز قبل گفت: واژه ی "معلم" یک ...
 • .: علی حدود 9 روز قبل گفت: عکس مدارکاشم میزاشتید دیگه ...
 • .: قاسم نوشاد حدود 9 روز قبل گفت: با سلام و خدا ...
 • آمار سایت

  بازدید امروز: 19208
  بازدید دیروز: 34568
  بازدید کل: 356972954

  افراد آنلاین: 32