امروز: يکشنبه 31 تير 1403
  طراحی سایت
تاريخ انتشار: 26 خرداد 1393 - 23:59

 عبدو جوكر 

بيس و چارِ خرداد


يه دوسي دارم كه خونه شون دالكيه . زمان سروازي كه ري ناو بيديم ، همونجو پُي هم آشنا واويديم و از هموسو به بعد هم رفاقت مون ادامه داشته . پريگ پسين زنگ زد ري گوشي ما و گفت مي تري يه زحمتي بكشي ؟ گفتم در خذمتم . گفت بين دوتا از آشنايل ما ، يه جر و كشتيري در گرفته و مي خوام وت خواهش كنم بياي بينشونه يه صُحل و صفايي بدي ! گفتم سي چه مو ؟ گفت سي محض ئي كه يكي از طرفلِ جر و كشتير عاشق مطالب تونه و هميشه ستونته مي خونه ! گفتم خو او يكي چه ؟ گفت او كه جوونتره ، اهل قمه كشي و جر و كشتيره و اصلا تو باغ روزنومه و مجله ني . گفتم ري چيشم ميلم . مغرُوي سوار موتور واويدم و گازشه گرفتم سي دالكي . تو مسير هم ـ نزيك برسل ِ پليس راه ـ يه پيرمرديه سوار كردم كه برسنمش دالكي . پيرمردو مث كسي كه بلندگو قيت دادو ، دهنشه نهاده بي شي گوشم و هميطوري قاره مي داد . از هر بيس كلمه اي كه مي گفت ، دو سه تاشه مي فهميدم اما با همي دو سه تا كلمه هم فهميدم كه ئي عامو ، همو كسيه كه مو بايد برم ميونجيگريشه كنم ! مي گفت ككاي كچيكوم يه زميني مال بوامونه مُخ كاشته و ايسو ، بهرِ مونه نمي ده . گفتم سي چه نمي ده ؟ گفت هيچي ، مي گو خوم زحمت كشيدمه و ايقه دميت رختمه تو زمين و ئي هف هش سال هم دومن و بالاشون كردمه و نمي ترم بدم به تو كه هيچ زحمتي نكشيديه سيشون . گفتم ئي خو ، نه جواو علديه . گفت اصلا ئي آدم ، علد و نه علد حاليش نويمو . يه رِنگ بُكسي زده شي ليفكش و يه دشنه اي هم بسّه ري مُچ پاش . هر كي كه پاش يكي به دو مي كنه ، جلدي دشنه و رِنگ بُكسشه درمياره و شروع مي كنه شاخ و شونه كشيدن سي طرف . بعدش پيرمردو سرشه آورد جلوتر و مث گُرُمبه ته قِوْله تو گوشم قاره زد و گفت اصولا آدم سرپوزنزده ايه ! پيرمردو هميطوري درباره اوصاف ككاي كچيكوش تو گوش ما ،  هُي كمك كرد تا رسيديم دالكي . دم يه كيچه اي پياده اش كردم و رفتيم خونه رفيقم . بعد از سلام و عليك ، يه كمي از ئي هل و او هل و اوضاع مملكت گپ زديم و  بعدي كه يه پارچ شَروتي هم خارديم ، پيرمردو و ككاش هم اومدن نشسن . رفيقمون ، مانه سيشون معرفي كرد و گفت ئي آغاي جوكره كه هف تو لوله پوليكا مي نويسه . پيرمردو كه مانه شناخته بي ، دوارته راس واوي و اومه پيشوني مانه ماچ كرد اما او چاقوكش كو كه سويلش مث ديم ماري تا شي كچه اش اومده بي ، هميطوري كه پُي رَشمه تو دسش بازي مي كرد و هي از شي شلواركُردي فراخي كه پاش بي ، بَرَكِ رونشه مي خاروند ، شي چيشكي يه سيلي به ما كرد و جوري سيل كرد كه يعني مانه به پشمش هم نگرفته بي . سرتونه درد نيارم . پيرمردو دوارته تمام جريانه از اول تا آخر  سي ما تعريف كرد . به او ككاي كوچيكو كه اسمش هم منصور بي ، گفتم تو حرفي نداري ؟ بدون ئي كه يه ذره اي دهنشه واز كنه ، سرشه جُم داد و پُي سرش گفت نه . گفتم خو به نظر مو ، حق پُي تو هسي كه ايقه زحمت كشيديه و ئي باغه سرِ پا كرديه اما خو نبايد از حق هم گذشت كه ككاي گُتوت هم حق داره . منصور رشمه شه يه تكوني داد كه نزيك بي بخاره تو پارچ شروتي و بعدش يه سيل تحلي به ما كرد و گفت چه حقي ؟ همي طوري كه يه كمي هم زهله ام رفته بي ، گفتم خو ئي زمين مال مرحوم بواتونه . يعني زمينش مال دوتايتون بيده . ايسو تو كه پاك زمينه مُخ كرديه ، بايد خرج كردِ خوته حساو كني و باقي باغه بين دوتايتون بهر كنين . منصور دوارته يه سيل بدي به ما كرد و گفت اي نخوام حقشه بِدُم ، چه ويمو ؟ گفتم هيچي ، سر و كارت مي افته پُي قانون . ئي حرفه كه ما زديم ، تندي از جاش راس واوي و گفت بچه شهري ، اي اومديه اينجو راه و رسم قانونه نشون ككاي ما بدي ، ئي حرفه  تو مُخت فرو كن كه قانون مانون به اندازه سرِ تُروَكي هم سي مو ارزش نداره . بعدش يه كمي شلواركُرديشه كشي بالا و هميطوري كه نِكِ دشنه شه نشون ما مي داد  ، گفت وختي مي خواي واگردي برازگون ، جادهّ يه بپا ؛ بعضي موقع جك و جونور زياد توش پيدا ويمو . بعدش هم بدون ئي كه منتظر جواو ما وايسه ، از خونه رفت صحرا . هني هوش و حواسم سرِ جاش نومده بي كه دوارته واگشت تو چارچو در وايساد و به رفيقم گفت مو نمي فهمم تو سي چه خوته انداختيه دينداي ئي كارل . بعدش يه تُفي كرد صحرا و گفت اصلا مو نمي فهمم جرياني كه پُي جر و كشتير ، ويمو حلّش كني ، سي چه ايقه وخت ريش ميلين و سيش گپ و گفت و مذاكره مي كنين !!!  بعدش هم دره قُيُّم زد به هم و رفت . پيرمردو هم كه شرمُنده واويده بي ، دوارته پيشوني مانه ماچ كرد و رفت . يه سيلي به رفيقم كردم و گفتم ئي منظورش چه بي كه گفت جاده ، جك و جونور داره ؟ رفيقم گفت هيچي ، يه زنگي سي زنخالو بزه و امشو همينجو بخوس . ئي ، نه آدم دُرُسيه . يه مرتوه ديدي تو جاده ، سرِ رَهت نشس و يه كار نه علدي كرد . خلاصه مانم كه دلمون مث پيشِ سوز مي دروشي ، شو همونجو دراز كشيديم و خوسيديم . خوسيديدم اما خوُ نمي رفتم . هميطوري سي خوم ئي پهلي او پهلي ويميدم . رفيقم كه فهميده بي ، گفت چته عبدي ، مي جات نه علده ؟ گفتم نه ، جام علده اما هاسي فكر مي كنم به امورات مملكت و زندگي خومون . گفت چطوري ؟ گفتم ديدي مردك چه گفت ؟ رفيقم گفت چه گفت ؟ گفتم همي كه گفت اصلا مو نمي فهمم جرياني كه پُي جر و كشتير ، ويمو حلّش كني ، سي چه ايقه وخت ريش ميلين و سيش گپ و گفت و مذاكره مي كنينا ! رفيقم خندس و گفت مال بي شعوريشه ديه . گفتم فكرشه بكن ، ئي هش سال كه كشور ما ، ئي وضع و حالش واويدي و نزيك بي كه از هم بپوكه ، تموم دلواپسل امروزي ، منطق شون ، منطق همي عامو بي . پاك شون نظرشون ئي بي كه تو سطح دنيا هم بايد پُي جر و كشتير و دعوا مرافعه كارشونه بكنن . سي شون عار بي كه بشينن پُي ميز مذاكره . رفيقم هميطوري كه كفدرك مي كرد گفت عبدي والله بگير بخوس كه اي گپ ئي هش ساله بزني ، زهله ام مي ره تو خوُ كابوسشه بوينم . خندسم و گفتم يعني واقعا زهله ات مي ره ؟ گفت زهله چنه ؛ به خدا ، اي تو خوُ هم واگردم به هش سال پيش ، درجا سنكوپ مي كنم ! ... بيس و چار خرداد ، روز دلواپس تر شدن دلواپسل گرامي باد !!! ... خخخخخخخخخخخخخخ ...

 کانال تلگرام اتحادخبر


نظرات کاربران
1393/03/27 - 01:25
0
0
سلام عودی
ککا خیلی زورش دادی
فقط کافی بی بگی هشت..
ما خومون لارمون از عمق میفهمی تو چه میگی.
ایسو دل واپسان خو بخدا جاشون گرمتره وو نرمتره وو حسابشون قشنگتر حساب مو وو تونه.بخدا ایران مال همه هسه نه مال فقط چندصد نفره.چتو ما میریم یه وام ۱میلیونی بگیریم وو مرده تو قبرمون هم چک میسونن ولی چندصد نفر تو ایران میلیارد میلیارد وام گرفتنه نمیان پسش بدن.چتو فقط می‌گن ..ا..ج.. و یا می گن.. ب...د.. خو اینا چنن.ایم واوی اسم بردن..بخدا خیلی دلم وشون پره/ج
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

 • ۲۶۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های راه در دشتی نیاز است
 • برگزاری آزمون آمادگی جسمانی داوران و کمک داوران کشوری فوتبال استان بوشهر در برازجان
 • پردیس، نماد خودباوری
 • پزشکیان چگونه طبیب ملت شد
 • اختصاص مکان اقامتی برای کارتن خواب ها و معتادین در برازجان/ 15 میلیارد اعتباربرای ساخت مسکن معلولان و زنان سرپرست خانواده
 • چهارمین شهرستان استان بوشهر آلوده به پشه آئدس شد
 • سرکشی به ۳ خانواده زندانی در دشتستان انجام شد
 • برداشت محصول نوبرانه از نخیلات استان بوشهر آغاز شد
 • فعالیت هم‌زمان ۶ کارگاه سدسازی در استان بوشهر
 • فرهنگ و قانون عفاف و حجاب توسط دولت و مجلس دنبال شود
 • « مهاجرتهای بی رویه افغانها و آسیب های اجتماعی و امنیتی آن »
 • حضور ۲ نفر در کابینه پزشکیان قطعی شد | گزینه‌های اصلی معاون اولی هم مشخص شدند
 • 🎥ویدیو/شنبه های اتحاد خبر با سید حمید شهبازی(16)
 • عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز1403/04/30
 • مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر: خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن ممنوع است
 • تصاویر اتحاد خبر از عزاداری مردم برازجان در شب تاسوعا
 • تصاویر اتحاد خبر از عزاداری مردم برازجان در شب عاشورا
 • تصاویر اتحاد خبر از عزاداری مردم برازجان در شب عاشورا (2)
 • مسئول دفتر ارتباطات مردمی نماینده دشتستان معرفی شد / تصاویر
 • استان بوشهر:سهم‌خواهی یا حق‌طلبی
 • تقدیر از پیر غلام اهل بیت (ع) و مداح معروف برازجانی، حاج مهدی اخوندزاده
 • سرکشی مدیر کل دادگستری استان بوشهر در شب عاشورا به خانوده های زندانيان دشتستان
 • نمازجمعه برازجان رتبه برتر کشوری دارد/ پیگیری مطالبات مردم در خطبه ها
 • امروز کشور بیش از هر چیزی به وحدت و همدلی نیاز دارد
 • جلوگیری از کم‌آبی بدن در فصول گرم سال، بهترین راه پیشگیری از تشکیل سنگ‌های کلیوی است
 • ۲۶۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های راه در دشتی نیاز است
 • برگزاری آزمون آمادگی جسمانی داوران و کمک داوران کشوری فوتبال استان بوشهر در برازجان
 • آقای دکتر پزشکیان رختکن را کنترل کن؛ برنده خواهی شد
 • برای ایران، مسیر سختِ تغییر را هموار کنیم
 • پردیس، نماد خودباوری
 • آیین سپاس از فعالان ستادهای مردمی دکتر پزشکیان در استان بوشهر/ تصاویر
 • تصاویر اتحاد خبر از عزاداری مردم برازجان در شب تاسوعا
 • تصاویر اتحاد خبر از عزاداری مردم برازجان در شب عاشورا
 • قدیمی ترین کارخانه آرد استان بوشهر به چرخه تولید برمی گردد
 • تصاویر اتحاد خبر از عزاداری مردم برازجان در شب عاشورا (2)
 • نتایج انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک بخش های شهرستان دشتستان
 • برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در شهر برازجان/ روایاتی از زبان مادرانی که از علی اصغر(ع) حاجت گرفتند/ تصاویر
 • مسئول دفتر ارتباطات مردمی نماینده دشتستان معرفی شد / تصاویر
 • آئین تقدیر از دهیاران بخش مرکزی دشتستان برگزار شد / تصاویر
 • استان بوشهر:سهم‌خواهی یا حق‌طلبی
 • صعود ایران به جامعهٔ جهانی با هجوم هواداران به زمین بازی
 • پیام روشن و تکراری ملّت
 • یک هفته یک آینده ؟
 • مسئولین ستاد انتخاباتی نامزدها در بوشهر معرفی شدند
 • پزشکیان ، این بار پیوند اقتصاد با سیاست خارجی بجای پیوند قلب!
 • .: شهروند 1 روز قبل گفت: از جاده مرگ‌ زادگاهت ...
 • .: شاهین 1 روز قبل گفت: وزارت فرهنگ‌ ٫ خانه ...
 • .: هدا 1 روز قبل گفت: خدا به هر مدیری ...
 • .: بهجت کردعلی 1 روز قبل گفت: سلام تاریخ گواهینامه آرایش ...
 • .: جلالیان 1 روز قبل گفت: زمان سهیلی عالی بود ...
 • .: استان بوشهر حدود 2 روز قبل گفت: حضرت امیر علی بن ...
 • .: برادر حدود 3 روز قبل گفت: این که کشور و ...
 • .: بی خبراز همه جا حدود 3 روز قبل گفت: به جان خودم وقتی ...
 • .: کوروش آریاپور حدود 3 روز قبل گفت: با درود و سپاس ...
 • .: استان بوشهر حدود 3 روز قبل گفت: از شما سوال دارم ...