امروز: پنجشنبه 04 مرداد 1403
  طراحی سایت
تاريخ انتشار: 19 آبان 1399 - 08:41

اتحادخبر-احمد خواجه حسینی:به بهانه پایان انتخابات امریکا، این نوشتار با تأسی از تفکرات جامعه شناسانه گذری فکورانه بر آمار مشارکت سیاسی دارد امید آنکه تلنگری باشد و مقبول افتد. بنده نیز در چند روز اخیر به نحوی صبورانه در انتظار اعلام نرخ مشارکت سیاسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده و فارغ از نتیجه حزب پیروز انتخابات، درصد مشارکت سیاسی را ...

شالوده نظام سیاسی کشور (مشارکت مردم) را دریابید

✍🏻 احمــــــــــــــــــــد خواجه حسنی

به بهانه پایان انتخابات امریکا، این نوشتار با تأسی از تفکرات جامعه شناسانه گذری فکورانه بر آمار مشارکت سیاسی دارد امید آنکه تلنگری باشد و مقبول افتد.


بنده نیز در چند روز اخیر به نحوی صبورانه در انتظار اعلام نرخ مشارکت سیاسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده و فارغ از نتیجه حزب پیروز انتخابات، درصد مشارکت سیاسی را رصد می کردم.

در تبیین رفتار رأی دهی واجدین شرایط نظریات مختلف و گوناگونی موجودیت دارند گرچه سازوکار انتخاباتی در کشورهای متروپل به مثابه امریکا پیچیدگی و فرآیند خاصی را داراست.
اولین مدل های رفتار رأی دهی توسط پاول لازارسفلد و تیم تحقیقاتی دانشگاه کلمبیا با موضوع رأي شناسی    «psephology»
بدین مضمون مطرح گردید که؛ (شاخص تمایل سیاسی)
وضعیت گرا است.
پاول اینچنین اظهار می دارد که؛ فرد از نظر سياسي آنگونه مي انديشد كه از نظر اجتماعي در آن به سرمي برد.[۱]
مفروضِ نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دموکراتیک، این است که انتخابات محک بزرگی به جهت معیار و سنجه ی مشروعیت نظام حاکم می باشد و از این رو آمار مشارکت مردمی مورد توجه بدنه ی حاکمیت، جامعه شناسان و دانش آموختگان علوم سیاسی است.                  
گرچه سبک و سیاق انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده امریکا مقداری متفاوت است اما در کشورهای دموکراتیک مشارکت سیاسی مردم در نزد حاکمیت از اهمیت ویژه ای برخوردا است و ریزش یا رویش رای دهندگان سیگنال های معناداری را به سردمدارن نظام ارسال می کنند بدین سان که نظام سیاسی یک کشور بر پایه اعتماد و اراده مردم شکل گرفته و دوام و قوام آن با مشارکت سیاسی مردم رابطه ی مستقیم دارد.

مزید استحضار اینکه نگاه جامعه شناختی شیوه ها و نگرش های خاص خود را داراست و مردم را به عنوان اعضای گروه های اجتماعی می شناسد نه به عنوان صرف انسان بودن چرا که به روابط نهادها و متغیرهای اجتماعی توجه ویژه دارد.
ابتدا به ساکن شایان توجه می نماید که عنوان دارم با آنالیز آماری مشارکت مردم در قالب رفتار سیاسی در دوازده دوره اخیر از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اسلامی و ایالات متحده امریکا نرخ میانگین مشارکت ایرانیان 65.57 درصد  و در امریکا 57.57 درصد بوده است که این  آمار نشان از پویایی مردم ایران در صورت بندی قدرت و سیاست دارد.

در قیاس آماری بر مبنای آخرین انتخابات در ایران و ایالات متحده امریکا داده ها امّا ناخوشایند می نمایند به طرزی که در قیاس آنها به دو راهی جامعه منفعل و فعال برخورد می کنیم بدین مضمون که در انتخابات اخیر ایالات متحده امریکا با مشارکت بالای رأی دهندگان در این مُلک قَدَر قدرتِ مکشوفه ی کریستف کلمب شاهد رفتار جامعه پسندی هستیم که واجدین شرایط رای دهنده از خود به نمایش گذاشتند و عملاً در تعیین سرنوشت چهار سال آتی اثر گذار ظاهر شدند اما در نقطه مقابل رفتار انتخاباتی جامعه ستیز و عدم مشارکت اکثریت ایرانی ها را نیز در انتخابات دوم اسفند ماه سال گذشته تجربه کردیم.
با واکاوی داده های متقن درخواهیم یافت که نرخ مشارکت سیاسی مردم در انتخابات اخیر در کشورمان به دلایلی متعدد به طرز محسوسی رو به کاهش است در امریکا اما نشریات و جراید مختلف اجماع نظر دارند که مشارکت در انتخابات چهل و ششمین دوره ریاست جمهوری رکورد شکنی کرده است و انتخابات از استقبال چشمگیری برخوردار بوده است.

بر اساس شاخص رفاه لگاتوم مربوط به سال ۲٠۱۵،سطح رفاه شهروندان امریکایی در آخرین سال منتهی به انتخاب دانالد ترامپ در رتبه بندی موسسه مذکور ردیف ۱۱ جدول را در اختیار داشته و در رتبه بندی سال ۲٠۱۹ م با هفت پله سقوط به رتبه ۱۸ جدول رسیده است [2] که این فکت از جمله دلایل مشارکت گسترده مردمی و انتخاب جوزف بایدن در انتخابات اخیر می تواند باشد.

انتخابات در کشور ما مکانیسمی اجتماعی دارد و در زمره فریضه های دینی به شمار می آید.
 نگارنده در انتخابات اسفندماه سال گذشته با طیف مختلفی از اقشار جامعه که استراتژی نه به انتخابات را در دستور کار داشتند تبادل نظر کرده و تمنّا داشتم این فرصت را غنیمت شمرده و در سرنوشت آینده خود اثر گذار باشید لیکن در کمال تعجب کسر قابل توجهی از افرادی که قصد مشارکت در انتخابات را نداشتند در عدم اعتماد به اثر پذیری رأی خود اتفاق نظر داشتند.

مابین اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی در جامعه پیوند عمیقی حاکم است، تنیدگی این ارتباط به گونه‌ای است که بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی بر این مدعا صحّه می گذارند و ایضاً حاکمیت، برآیند اراده های مستقل افراد است ناگفته پیداست که این افول اعتماد عمومی و به تبع آن به تاراج رفتن سرمایه های اجتماعی حاصل سیاست گذاری سالهای پیش تا به امروز است.

اینگلهارت در کتاب تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی چنین اظهار می دارد که
؛ سطح اعتماد در جوامع مختلف با هم تفاوت دارد.
اعتماد به یکدیگر بخشی از نشانگان فرهنگی پایدار است
که به بقای دموکراسی منجر میشود.
جامعه ما در سطوح مختلف خُرد (روابط بین فردی)، میانی ( روابط بین گروهی) و کلان ( روابط ملت و حاکمیت) دچار نقصان و بحران است.

فقدان اعتماد در نظامهای دموکراتیک، نظم و ثبات اجتماعی، تعادل، همبستگی و انسجام اجتماعی در جامعه را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

توجه به مشارکت و تأکید بر نقش آن به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه در جوامع
در حال توسعه است. در بررسی و ارزیابی این برنامه ها عدم بهره گیري از مشارکت مردمی به عنوان عامل اصلی شکست برنامه هاي توسعه ارزیابی شده است.[۳]
با وام گرفتن از کاربست اندیشه های میشل فوکو،مایلم معروض دارم که اتصال بین منافع مردم و حاکمیت از طریق عنصر شگرفی بنام اعتماد همراه است وا اسفا که این همراهی از وضعیت نا خوشایندی در رنج است.
نظرات رابرت دال در این وادی صدق می کند،
 ایشان ابراز می دارند؛ هر گاه فرد تصور كند كه فعاليت او در صحنه سياست بي تأثير است و نمي تواند منشأ تغيير باشد، هرگز در آن وارد نمي شود.
در جامعه آپولیتیسم (سیاست زده) امروزی با وعده های بوقلمونی ایرج میرزا و وعیدهای رسوب شده کارگزاران و متولیان و با سوء استفاده از باورهای متافیزیکی به انضمام عملکرد بسیار ضعیف مجلس دهم و دولت فعلی آب رفته به جوی بازنخواهد گشت و اعتماد مردم همچنان دست آویز بی کفایتی معدودی از دولتمردان است.

افول اعتماد مردم به مسؤلین بحرانی است که نیاز مبرّم به ترمیم و بهبود عاجل دارد تا جامعه را از حرکت به سمت رادیکال شدن بازداشته و در مسیر اصلی کانالیزه نماید.
از منظر جامعه شناسی و معیار رفتارشناسی، نمودار رشد نا امیدی در جامعه روند فزاینده ای را نشان می دهد.
اعتماد اجتماعی که پایه و اساس سرمایه اجتماعی می باشد در حال فروپاشی است.
اخلاق که زیربنای مسؤلیت و مشارکت است در بسیاری از موارد توسط افراد جامعه نادیده پنداشته و وقعی برای آن قائل نیستند و ارزش های اصیل اخلاقی مانند نوع دوستی، دگر خواهی و پایبندی به اخلاق و تعهد از جامعه ی فعلی رخت بربسته و شوربختانه ناچارم معروض دارم که  قرائن و اماراتی موجودند که عبور جامعه از دینداری را حکایت می کند.[۴]
در سال های اخیر سـقوط معیارهـاي رفتـاري در جامعه ایران موجب تأسف و تألم است و فراموش نکنیم که به فرموده امیرالمؤمنین امام علی(ع) : الناس بأمرائهم اشبه منهم بآبائهم یعنی «مردم به حاکمان خود شبیه‌ترند از پدران» [۵]

بایسته و بدیهی است شالوده نظام سیاسی کشور( کمیِت مشارکت و ابراز وجود سیاسی ملت) را دریافته و در راستای جلب مشارکت مردمی و ارتقاء شاخص های عمومی و اختصاصی نیل به رضایت جامعه هدف گام برداشته و موجبات عدالت و رفاه اجتماعی را سرلوحه امور قرار داده و به حضور ارزشمند مردم در بزنگاه های مهم و حیاتی اهتمام ورزیم، شایسته می نماید که اصل مشارکت و مسئولیت همگانی در پیشبرد اهداف کلی نظام را مبنای حرکت جامعه بسوی تعالی و توسعه قرار دهیم.


به ایران سرنوشت و ته نوشتش بیاندیشیم.

References

۱: Paul lazarsfeld bernald berelson hazel ga det، The People Choice
Colombia University Press 1994 p27
۲:Legatum Prosperity Index
۳: Verba, Sidney. Nie, Norman, &kino, jao.
Participation and Political equality: a seven-
nation comparison, Cambridge and Newyork,
Cambridge university press. 1978.
۴: گزارش نظرسنجی موسسه گمان در مورد نگرش ایرانیان به دین
۵: تحت العقول،ص ۲٠۸
ویکی پدیاکانال تلگرام اتحادخبر


نظرات کاربران
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

 • نسخه اینترنتی هفته نامه اتحاد جنوب/شماره 1302
 • پیام تسلیت امام جمعه دشتستان در پی درگذشت حجةالاسلام حسن انصاری
 • دستگیری عامل اختلاس در دشتستان/ قاتل فراری در دام پلیس گرفتار شد
 • سر رضا شاه را بیش از این نترکانید!
 • مشخص شدن اعضا کمیته داوران هیئت فوتبال استان بوشهر
 • دلیل تعطیل نشدن ادارات استان بوشهر با وجود گرمای هوا
 • از پشه مهاجم آئدس چه میدانید ؟!
 • لکه گیری و ترمیم آسفالت محور مواصلاتی از سه راهی تا شهر وحدتیه
 • مدیران شرکت‌های آریاساسول، جم و مهر برای مدیریت شبکه اتیلن عسلویه هم‌اندیشی کردند
 • اجرای پروژه عمران شهری آسفالت معابر در شهر وحدتیه
 • مدیر پارک علم و فناوری بوشهر: مرکز نوآوری آریاساسول را به خوبی می‌شناسیم و موفقیت‌های این شرکت را دنبال می‌کنیم
 • منافع اصلاح مصوبه هیات وزیران برای شرکت های تولید کننده اوره در گفتگو با مهندس هاشمی مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز پارسیان
 • عوارض قرص ها و دمنوش های لاغری
 • اقدام مهم و راهبردی پتروشیمی مروارید در قطع وابستگی به کاتالیست های خارجی
 • ادارات فارس در روز یکشنبه ۷ مرداد تعطیل است
 • برگزاری سفر آموزشی، زیارتی شهردار و اعضای شورا اسلامی شهر برازجان/ آغاز تعامل شهرداری برازجان با شهرداری مشهد
 • نمازجمعه برازجان رتبه برتر کشوری دارد/ پیگیری مطالبات مردم در خطبه ها
 • « توصیه‌ی نفتی کوتاهی به رئیس جمهور منتخب »
 • نسخه اینترنتی هفته نامه اتحاد جنوب/شماره 1302
 • اختصاص مکان اقامتی برای کارتن خواب ها و معتادین در برازجان/ 15 میلیارد اعتباربرای ساخت مسکن معلولان و زنان سرپرست خانواده
 • برگزاری آزمون آمادگی جسمانی داوران و کمک داوران کشوری فوتبال استان بوشهر در برازجان
 • ۲۶۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های راه در دشتی نیاز است
 • پیام تسلیت امام جمعه دشتستان در پی درگذشت حجةالاسلام حسن انصاری
 • برای ایران، مسیر سختِ تغییر را هموار کنیم
 • پزشکیان چگونه طبیب ملت شد
 • پردیس، نماد خودباوری
 • فعالیت هم‌زمان ۶ کارگاه سدسازی در استان بوشهر
 • نقدی برکتاب "از گرمسارتابرازجانِ دشتستان"
 • حضور ۲ نفر در کابینه پزشکیان قطعی شد | گزینه‌های اصلی معاون اولی هم مشخص شدند
 • دستگیری عامل اختلاس در دشتستان/ قاتل فراری در دام پلیس گرفتار شد
 • آیین سپاس از فعالان ستادهای مردمی دکتر پزشکیان در استان بوشهر/ تصاویر
 • تصاویر اتحاد خبر از عزاداری مردم برازجان در شب تاسوعا
 • تصاویر اتحاد خبر از عزاداری مردم برازجان در شب عاشورا
 • تصاویر اتحاد خبر از عزاداری مردم برازجان در شب عاشورا (2)
 • قدیمی ترین کارخانه آرد استان بوشهر به چرخه تولید برمی گردد
 • نتایج انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک بخش های شهرستان دشتستان
 • مسئول دفتر ارتباطات مردمی نماینده دشتستان معرفی شد / تصاویر
 • برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در شهر برازجان/ روایاتی از زبان مادرانی که از علی اصغر(ع) حاجت گرفتند/ تصاویر
 • استان بوشهر:سهم‌خواهی یا حق‌طلبی
 • آئین تقدیر از دهیاران بخش مرکزی دشتستان برگزار شد / تصاویر
 • برگزاری سفر آموزشی، زیارتی شهردار و اعضای شورا اسلامی شهر برازجان/ آغاز تعامل شهرداری برازجان با شهرداری مشهد
 • صعود ایران به جامعهٔ جهانی با هجوم هواداران به زمین بازی
 • یک هفته یک آینده ؟
 • پیام روشن و تکراری ملّت
 • تقدیر از پیر غلام اهل بیت (ع) و مداح معروف برازجانی، حاج مهدی اخوندزاده
 • .: حسین حدود 3 روز قبل گفت: در پاسخ به رضا ...
 • .: م. ق حدود 3 روز قبل گفت: آقای بهبهانی عزیز سلام ...
 • .: م. ق حدود 3 روز قبل گفت: آقای بهبهانی عزیز سلام ...
 • .: رضا حدود 4 روز قبل گفت: خدایی خستت نشد مصلح ...
 • .: مصطفی بهبهانی مطلق حدود 4 روز قبل گفت: جا داشت در گزینه ...
 • .: مصطفی بهبهانی مطلق حدود 4 روز قبل گفت: با سلام و خدا ...
 • .: مصطفی بهبهانی مطلق حدود 4 روز قبل گفت: بعد یه عده می ...
 • .: شهروند حدود 5 روز قبل گفت: از جاده مرگ‌ زادگاهت ...
 • .: شاهین حدود 5 روز قبل گفت: وزارت فرهنگ‌ ٫ خانه ...
 • .: هدا حدود 5 روز قبل گفت: خدا به هر مدیری ...