امروز: يکشنبه 21 خرداد 1402
  طراحی سایت
جستجو:

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: مَحسِمال گفت والا اِی آه دس مو بو میش زِوِیدِه. همه چیِه خوشون مُعَگِن میکُنِن و بعدش وُ مو میگِن وِیسا پسِ بِلَنگو مَجّت وُ اِعلانِش کُو. زِوِیدُو گفت خو تو سی چه گوشَشون میگیری!؟ وَختی می وینی پاک وِلات هاسِی فُحشَت میدِن، سی چه ایقِه خوتِه بد میکنی وَرِ همه! نمیتَری سی خوت آروم...

ارسال شده حدود 12 روز پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: خالوشِه، خالوزاشِه، نَمی چکارَشِه که ماشین فروشی داره. سِیپا، چِیپا، نِمینُم چه وَش میگِن. هَمی شُرکتَلِ ماشین سازی که هاسٌی مردمِه لخت میکنَنا. دیگ پسین اُومِدِی خونه دیدنُم. گفت خاله تامَت میزنِن ریشونا. تامَت میزنِن که ماشین دادنِه وُ مجلسییَل.

ارسال شده حدود 27 روز پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: یه زمین وِلی چَسویدِه وُ خونه مون که اُنگار صِحاوی چی نداره. میشزال دورتادورشِه خار کِرده بی و توش سَل و سُوزی می کاشت. کُدی، بادِنگون، غاچ، گِزَر، هرچی که وُ دَسِش می رسی، می کاشت توش و بعدش هم یه مُشتیشه می برد دم دِرِی بازاری میفرُخت و...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: رفتُم تا حسین آواد و واگشتُم. خوم تَک و تِینا اِی خدا. گفتِن دِی محمود زوُنیشه عمل کِرده. یه دِتا قُطی اُومیوِه اِسَدُم، رفتُم دیدنش و واگشتُم. گفتُم زشته. بیس سال هُمسادِه بیدیمِه پُی هم. دیرازگوشِتون، کَلمَحد یه مریضی ناعلاجی گِرُفت، پاک خونه زِندِیشونه فُرُختِن و رفتِن حسین آواد کِریِه نشین واویدِن.

ارسال شده حدود 1 ماه پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: پا پا کِردُم رفتُم تا سر دکون اُسمُیلو وُ اُومدُم. هرچی وُ ئی چیش دراُومده گفتُم دلُم تَش تَش میکُنه وُ سی افطار دلُم تَلیت میخا، مَحَل نِنا. خُوشِه زِه او رَه که یعنی نمیفهمُم چه میگی. خوم راس واویدُم پاچی پاچی رفتُم و واگشتُم. بِچِی ئی دور و زمون، اِی کارِ هیچ بیا اِی خدا !

ارسال شده حدود 1 ماه پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: یه رِواتی اُوسو که بُوام زنده بی، میکَشی که خیلی رِوات آموزنده وُ خاشی بی. می گفت زمانَلِ خیلی قَدّیم که مردم پُی اَسو و قاطر و اُشتر میرفتن ئی هل و او هل، یه قافِلِینی هاسِی میرفت هلِ چین و ماچین. اُوسُو چین و ماچین ایطحری نِبی که پاک بیخدا بوُوِن وُ خداپیغمبری چی نداشتوُوِن...

ارسال شده 2 ماه پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: یِهنا می گفت سی چه پاشون رفت و اُومد نمیکنیم! سی چه بُوا پاش شریک نِوِیمو سی تماته کاشتن! سی چه دِوَتِشون نمیکنیم که بیان خونه مون! مِی نِه سِیکاظُم آدمِ سر و زُون خاشی بی و پُی حرفَلِش میخندندِمون، سِلیمون هم وَرِش خاش اومده بی و یِهنا میگفت تا یا ما بِرِیم خونه شون یا اونا بیان خونه مون!پناوَرخدا. رفتیدُم تو مُدوَخ که بگردُم دیندِی پاتیلِ رُویی...

ارسال شده 3 ماه پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: میرَفت کویت و وامیگَشت. میگفت میرِیم از ری هَلِ اُبُودان سوار لَنج وِیمیم و میرِیم کویت. تو گمرک کویت حمالی میکِرد. میگفت از همه جا اومدنِه کویت. از فلسطینی و عُراقی و لبنانی بگیر تا هندی و فیلیپینی و ایرانی. میگفت اُما جنس خِراوتَر از همه‌شون، فلسطینیَلِن که سرِ خُدِیَم میخان کُلَه بِیلِن. استغفرالله.

ارسال شده 3 ماه پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: گفتُم چیش دراُومَدِه، بعدِ ایقه مُووایل و دوربین و هُزارتا چی دیه، سی چه یه فیلم کچیکی وُ بُوات نِداری تا وَختی دلُم تنگ وِیمو سیش، سِیلِش کنُم سی خوم! گفت بُوا کجا مینِها فیلم وَش بگیرِن! عکس هم زورکی وَش میگرُفتیم. گفتُم نه مث ئی که یه کِشا خونِی سِیبِرِیم که بیدیم...

ارسال شده 3 ماه پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: گفت تُونَم مث بیویمی. گفتُم چه باکیه دِی والا. نِشسُم پس سرش وُ اُومدُم. رفتیدُم سر خاکِ سِلیمون اُما نَمی چِطَحر واوی که یه کِشا مَغرُو واوی وُ هر چی سیل کِردُم تا تاکسی چی گیر نمیا. همیطَحر ووُیسیدِیدُم که یه موتورینی وَرُم ووُیسا وُ گفت بیوی کجا میخِی بِرِی؟ گفتُم میخام بِرُم علی آواد.

ارسال شده 4 ماه پيش

اتحادخبر - دی هِلِیهُو : یه روزی وُ مدرسه وامیگشت تا موز دسشِه، یه روزی می اُومِه تا پِسّه وُ گردو وَش دادِنِه، یه روز دیِه وامیگشت تا کلوچِی خاشوُوَل دادنِه وَشون، روز بعدِش لوُبیه وشون میدادِن. کیک، بُسکوُت، کُندُر، بِلیسوُ، مَت و میوه، هرچی بگی، میدادِن وشون. ایقِه چی خاش خاش میدادِنشون که ما گُتتَرَل هم...

ارسال شده 4 ماه پيش

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: دورش بگردُم. شیش هف سالِش بیدا، اُما می گفت مُونَم میخام پاتون بیام. پُی خوم و میشزال می اُومِه تو خیابون و همیطَحر که دَسَلِ کُچیکوشِه مُشت کِردِی، یِهنا شعار میدا و می گفت نه شرقی نه غرقی جمبوری اسلامی. دِی والا دورِت بگردُم، اِی میفهمیدی بعدِ چل پنجاه سال، شعار نه شرقی نه...

ارسال شده 4 ماه پيش

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: شیخ عَودِالخالق اُومِدِی خونه. هر چن وَختی یه کِشا میا سر میزنه وُ میره. تا چار پنج ماه پیش هم پُی بر و لِواسِ شیخیش می اُومِه اُما ایسو یه مدتیه که پُی کوت پاتلون میا. می گو هوا سرد واویده زِناموُ. سَلوُ می گو هاسِی الکی می گو. می گو خوش عَودَاً دیه لواسِ شیخی بَر نمیکنه. گفتُم خوش اُومدی زِناموُ.

ارسال شده 4 ماه پيش

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: نَمی میخاس مونِه مَخسِره کنه، گفت دیدی چه بِشت و بارونی واوی اُمسال ! گفتُم هانَه، شُمانَم مِی خِوَر دارین اُونجو ؟ گفت ها، سی چه خِوَر نداشتوُویم. ما تازه اینجوُ نُهُی خوتون خِوَردار وِیمیم. گفتُم عَلدِه خدابُخا. گفت اصلاً یه چییَلی میفهمیم که شما چن ماه یا چن سال بعد میفهمینِش. گفتُم مثلاً چه؟

ارسال شده 5 ماه پيش

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: یه رفیقی داره سَلوُ که مالِ رَشتِه. حکیمه. می گو خاله والا وُ مُونَم بُگو حَکوُ. مِی نِه وُ سَلیمُو میگُم سَلوُ، او هم مث چی که وَرِش خاش اُومَدِه. میخنده وُ می گو. اُوسُو که دانِشگُی کازرون درس میخوندِن، پُی هم همخونه بیدِن و آخُرَلِ هفته که وِیمی، پاک جاشون همینجُو برازجون بی...

ارسال شده 5 ماه پيش

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: رفتِیدِه شیراز وَرِ دکتر. دکتر گفته مالِ مُوادِ شیمیاییه که اُوسُونَل باپیش تو جنگ خاردِیدِه وُ ایسو ری کبدِ ئی زُمباسِه خوشِه نشون داده. بیزونِه، ئی قد و بالاشِه، ئی هم فرقِ توریشِه. سَلوُ می گو تو چِکارِ مردم داری. میگُم بُوی، هُمسادِمونهِ. نِبُیَس پُرسِشِه کنُم...

ارسال شده 5 ماه پيش

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: دیرازگوشتون ئی کاسِی زوُنیما، یِکِشا سی خوش سییییخ میکشه که وُ زِندِی سیرُم میکنه. اُنگارکُو یه کاردی ورداشتیِه وُ پاش قاش قاشِش میکنی. میگُم خُدِیا کاشکِرا هَموُسو که سِلیمونه وَم اِسدی، خومَم راعت میکِردی تا بِرُم پُی کارُم. والا، ما دیِه کارِ چه مییِیم که بمونیم و جِی باقی هم تنگ کنیم...

ارسال شده 5 ماه پيش

اتحادخبر-دی هِلِیهُو:اِیکا ها، یادُم اُومِه. مِی نِه یه دِ سِه روزیه که بِحساو پام قهر کِرده وُ هِی شی گوشُم وِر نمیزنه، میتَرُم فکر و خیالُمِه جَعم و جور کنُم. رفتیدِنِه وَرِ خیاطی تو بازار که واگَشتَنی میرَسِن وُ یه مشتِ جَووُنی که تییِر تَش زدِیدِنه وُ ووُیسیدِیدِنه تو خیابون. می گو پاکشون بِچِه بار بیدِن و خطِ سِویلِشون هم درنُومِدِی...

ارسال شده 6 ماه پيش

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: اُنگارکُو که هاسِی خُو میدیدُما، همیطَحر. یه آدم توُری پهنی که یه چوُقِی سفیدی هم روی کولِش بی، ووُیسیده بی ماوِینِ یه مشتِ بز و کَهرِینی وُ هاسِی گپ میزِه پاشون. بز و کَهرِیَل هم اُنگارکُو حکمِ خدا میفهمیدن که چه هاسِی می گو. مِردک توُریش مث وَرشو بَرچ میزِه. چن تا سگ هم دور و ...

ارسال شده 6 ماه پيش

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: مُچیم والا. مِی وِیمو آدم ایقِه بی درک و نافَهم بو! درک و فهم بز هم بیشترِشونِه اِی خدا. سَلوُ می گو دِی میان میگیرِنتا. بوُ. بیان بگیرِن. میخوان چه وَم کنِن ! ایقِه گِرُفتِن، مونَم ریشون. می گو میگردی وُ اِلاپِلا میگی سی خوت. چه اِلاپِلایی گفتُمِه. غیرِ میگُم مالِ نافهمی آدمه که یه بازی فوتبالیه ایقِه وُ همه چی ربط بِدِه!...

ارسال شده 6 ماه پيش
صفحات: 1 | 2

تازه ترین خبرها

 • .: مصطفی بهبهانی مطلق حدود 8 ساعت قبل گفت: با سلام حادثه ها ...
 • .: جواد حدود 17 ساعت قبل گفت: تناقض در گفتار شما ...
 • .: علی 1 روز قبل گفت: با سلام . چرا ...
 • .: مصطفی بهبهانی مطلق 1 روز قبل گفت: با سلام چقدر کیف ...
 • .: بهنام حدود 2 روز قبل گفت: کاملا مشخصه که این ...
 • .: پاکدخت حدود 2 روز قبل گفت: این عکس گلشیفته فراهانی ...
 • .: برازجان حدود 3 روز قبل گفت: درود بر آقای زاهدی ...
 • .: مصطفی بهبهانی مطلق حدود 4 روز قبل گفت: با سلام مطمئنا کار ...
 • .: صدرالله حدود 4 روز قبل گفت: سلام ما خریدارن زمینهای ...
 • .: شهروند.دشتستان. حدود 4 روز قبل گفت: هه هه .گندم وارداتی ...
 • آمار سایت

  بازدید امروز: 6960
  بازدید دیروز: 38780
  بازدید کل: 334347299

  افراد آنلاین: 25