امروز: جمعه 28 دي 1397
    طراحی سایت خبری
تاريخ انتشار: 09 بهمن 1396 - 13:28

اتحاد خبر - مهدی بکران: ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ دکتر ﺳﺎلاﺭﯼ ﺑﻪ ﻫﺮﺩﻟﻴﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫم ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺍﻭ و ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﺶ ﺑﺮﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻴﺘﺮ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﺧﺸکسالی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺭﺍﻭﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ... ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺣﺘﻣﺎﻝ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﻳﮏ ﺑﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﺯ ﺗﻴﺘﺮ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﮔﻴﻼن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.....

رﺳﺎﻟﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻳﺎ ﻋﻘﺪﻩ ﮔﺸﺎﻳﯽ ﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﯽ؟!

مهدی بکران:

ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺷﺪﻩ و ﺭﻣﺰ ﺭﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ. ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﭘﺎﺑه ﭘﺎﯼ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﮐﺖ ﺍﺳﺖ و ﮐﺎﺭ ﺗﻴﻤﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻼﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﮔﺎﻫﺸﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﺍﻩ ﺍﺻﻮﻝ ﮔﺮﺍ.

ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺩﺭ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎﻁ و ﺑﻮﻳﮊﻩ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﺳﺖ.

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮﯼ ﻫﺎ آﺭﺯﻭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ؛ ﻳﺰﺩ؛ ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﻓﺎﺭﺱ و... ﺩﺍﺷﺘﻪ و ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺨﻭﺍﺳﺘﻴﻢ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻳﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ و ﺍﻓﺮﺍﻃﯽ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺤﺚ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﻳﻴﺴﯽ ﻣﺳﻌﻮﺩ ﭘﺰﺷﮑﻴﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ در مجلس شورای اسلامی پیش می آید ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺁﺭﺍ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﺮﺩﻧﯽ ﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻫﻢ ﺯﺑﺎﻥ و ﻫﻢ ﺯﺍﺩﮔﺎﻫﻴﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ دکتر ﺳﺎﻼﺭﯼ ﺑﻪ ﻫﺮﺩﻟﻴﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫم ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺍﻭ و ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﺶ ﺑﺮﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻴﺘﺮ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﺧﺸکسالی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺭﺍﻭﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ...
ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺣﺘﻣﺎﻝ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﻳﮏ ﺑﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﺯ ﺗﻴﺘﺮ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﮔﻴﻼن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺭﻓﺘﺎﺭ و ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻴﻢ. 
ﺍﺩﺏ  و ﻧﺰﺍﮐﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻥ و ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﻢ و ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﻘﺪﯼ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻨﻴﻢ. ﺍﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﮑﻠﻴﻔﻤﺍﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻴﻢ.

ﺍﻳﻨﮐﻪ ﻫﻢ  ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﻫﻢ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﻪ درست نیست. و ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ  ﻫﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ نیروی بومی ﺷﻤﺎ را ﺑﮑﺎﺭ ﺑﮕﻤﺎﺭﻧﺪ ﮐﻪ این ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ چیزی جز سهم خواهی نیست.

ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ  ﺍﮔر ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﻴﺘﺮ ﺯﻧﯽ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺴﭙﺎﺭﻧﺪ و ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ هم باید ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ عزل و نصب های خود را ﺑﻪ ﻣﺎ و ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻤﺎﻥ ﺑﺴﭙﺎﺭﺩ.

ﻣﺎ مدعی هستیم ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ ؛ ﺍﻣﺎ غافل از اینکه ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ی ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎﺧﻮﺩ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺍﻳﻦ تیترها و مطالب چیزی جز ﻋﻘﺪﻩ ﮔﺸﺎﻳﯽ های ﺷﺨﺼﯽ نیست و بویی از ﺭﺳﺎﻟﺖ و ﺁﺯﺍﺩگی و حق مردم در این نوع تیترها و نوشته ها به مشام نمی رسد!

 

آیا دلسوز مردم فقط شمایید؟ آیا ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی و دهها فعال سیاسی اصلاح طلب و هزینه داده این استان دلسوز مردم نیستند؟ آیا فعالان بی شمار سیاسی و اجتماعی استان که از برخی تصمیمات استاندار حمایت و دفاع می کنند را از مردم نمی دانید؟ و آیا فقط مردم شمایید و دوستان اندک و معدودتان؟

 

بیاییم برای توسعه استان عزیزمان همانند استان های دیگر که به یک مورد آن در ابتدای یادداشت اشاره کردم عمل کنیم و نیروهای بومی استان را حمایت کنیم و دست از خودزنی برداریم که رمز موفقیت و پیشرفت استان ما در وحدت و همدلی و کمک به همدیگر است و لاغیر.

 کانال تلگرام اتحادخبر


نظرات کاربران
1396/11/09 - 19:25
1
1
پس تکلیف قانون گرایی و مبارزه با فساد چی میشه
1396/11/09 - 15:09
2
1
درود بر قلم شيواي جناب بكران عزيز
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

پربازدیدترین خبرها

پربحث ترین