امروز: پنجشنبه 30 فروردين 1397
    طراحی سایت خبری
تاريخ انتشار: 19 دي 1395 - 13:38

اتحاد خبر:شایداین سئوال درذهن ماوشماشکل گیردکه چه ارتباطی بین زن وشهروجوددارد؟ویاچه ضرورتی داردکه به این مسئله بپردازیم.اصلاآیابحث کردن دراین مقوله طفره رفتن ازمسائل اساسی جامعه وشهرنیست؟آیانگاه کردن به این امرنوعی نگرش فمینیستی نیست؟باکمی دقت وژرف نگری دراندیشه مان میتوان به سادگی پاسخ داد:اولاًدرتمامی جوامع ...

زن و شهر

زهرا راوند

شایداین سئوال درذهن ماوشماشکل گیردکه چه ارتباطی بین زن وشهروجوددارد؟ویاچه ضرورتی داردکه به این مسئله بپردازیم.اصلاآیابحث کردن دراین مقوله طفره رفتن ازمسائل اساسی جامعه وشهرنیست؟آیانگاه کردن به این امرنوعی نگرش فمینیستی نیست؟باکمی دقت وژرف نگری دراندیشه مان میتوان به سادگی پاسخ داد:اولاًدرتمامی جوامع چه توسعه یافته وچه درحال توسعه به صورت طبیعی نیمی ازآن رازنان تشکیل می دهندبنابراین پرداختن به این امرمهم نه تنهاطفره رفتن نیست بلکه خودضرورتی اجتناب ناپذیرنیزمی باشد.

ثانیاًدرهمه جوامع باهرنگرش،مسلک و آیینی شهرخوب شهری است که برای ساکنانش دارای محیطی امن،جذاب،و با کیفیت باشد.شهرخوب بایدفضایی باشدکه همه شهروندان درآن بتواننددرشرایط برابرویکسان ابرازوجودنمایند.شهری است که شرایط پیشرفت برای همه درآن یکسان باشد.شهری است که امکانات وخدمات رسانی درآن بدون توجه به جنسیت برای هم برابرباشدیعنی عدالت اجتماعی درهمه ابعادآن پدیدارباشد.پس می بینیم درشهرخوب به صورت کلی تفاوتی بین زن ومردنیست وفقط انسان ،انسانیت وشهروندبودن مهم است.

حال دریک نگاه کلی میتوان بیان داشت که درشهرخوب بدون در نظرگرفتن جنس و سن فضابایدبه گونه ای باشدکه همه نیازمندیهای ساکنانش رابتواندپاسخگوباشداین برابری ومساوات دردین مبین اسلام نیزبه ان تاکیدفراوان شده است..بااین تفاوت که باتوجه به شرایط طبیعی زیستی،نوع جنس ومیزان سن دربین شهروندان تفاوتهایی درنوع نیازمندی وشیوه برآورده شدن آنها وجودداردولازم است دربرنامه ریزی هابه آن توجه ویژه ای داشته باشیم.نیازهایی مانندامکانات ومحیط های تفریحی ، هنری،ورزشی،اشتغال و....که هریک خودبایدشرایط متفاوتی داشته باشند.

ازسوی دیگررویکردنوین مردم سالاری ومردم سالاری دینی نیزبدون برابری وعدالت بین زنان ومردان کامل نیست ومیتوان باقاطعیت بیان داشت که رهیافت توسعه پایدارشهری بدون عدالت وبرابری جنسیتی قطعاًنیزناقص می باشد.حال بایدازخودمان پرسید؛آیادرشهربرازجان نگاه مدیران وبرنامه ریزان شهری به گونه ای بوده است که این برابری وعدالت رامدنظرداشته باشند؟آیاصرف داشتن یک پارک بانوان آن هم فقط درحدیک تابلوکفایت می کند؟آیاواقعاباتوجه به تفاوت طبیعی وفزهنگی_ اجتماعی  بیان شده بین زنان ومردان درایجادواختصاص امکانات وخدمات عدالت وبرابری رارعایت کرده ایم؟وآیا های بیشماردیگر.به امیدروزی که حداقل درسالهای آینده برنامه ریزان ومدیران شهری مابه این مقوله مهم توجه بیشتری نموده تابتوانیم عدالت اجتماعی،فرهنگی واقتصادی رادرهمه ابعادشهرمان شاهدباشیم...   انشالله

زهرا راوند

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کامپیوترکانال تلگرام اتحادخبر


نظرات کاربران
1395/10/20 - 15:24
0
0
خدای بزرگ و مهربان چقدر ما مردم فهیم بعضی اوقات حس هم نوع دوستی مان شکوفه های قشنگ میده ولی افسوس هیچ وقت این حس به میوه نمی نشینه.
1395/10/20 - 10:48
0
0
قابل توجه برنامه ریزان ومدیران شهربرازجان استدعاداریم به نکاتی که خانم راونداشاره داشته اندتوجه ودقت بیشتری نمایند
1395/10/19 - 18:51
0
0
خانم راوندسخن ازمامیگویی،بالاخره یکی هم پیداشدکه به مشکلات زنان بپردازد.سپاس
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

پربازدیدترین خبرها

پربحث ترین