امروز: شنبه 18 آذر 1402
  طراحی سایت
تاريخ انتشار: 02 مهر 1402 - 11:10

اتحاد خبر- دی هلیهو: سیش نگفتُم چه گفته دربارِی خوش و باقی آدمَل، سیش نگفتُم چِی نه مال خومونه که دم کِرده، سیش نگفتُم پام خوُ واویده و اصلا دیه درد نمیکنه، سیش نگفتم دِ ساعتِ تموم وَرِ هم بیدیمه وُ پُی هم گپ میزدیمِه ! سیش نگفتُم. سی چه بُگُم!؟ سی چه سی کسی بُگُم که باور نمیکنه!؟...

پِلوِردِه ... ویژه‌ی هفته جنگ

ویژه‌ی هفته جنگ

دی هلیهو

 

هر سال ئی موسُم که ویمو، هُزار کِشا یاد سِلِیمون میفتُم. نه ئی که باقی روزل فکرِش نِفتُما. اِی باقی روزل ساعتی یه کِشا یادِش بِفتُم، ئی ایام، دِقه وُ دِقه میا تو خاطرُم وُ صحرا نِوِیمو!
تا تلویزون یه جِرِنگ جِرِنگی میکنه و رِنگِ جبهه پخش وِیمو و آنگران میخونه، مث چی که سِلِیمون هم پاشون زنده وِیمو وُ میا پیشِ ریم میشینه.
نه که خُو بِوینُم یا چیا، نه! عَلد میا وَرُم میشینه، کُمکُم سُوزی پاک میکنه، دار تو بوبِریز ورمیاره، سیم اُو میاره تا قرصَلمِه بُخارُم، پام گپ میزنه. یِهنا مث کسی که خاگِ کُمتر خاردُو گپ میزنه! از ئی هل، از او هل، از همه جا. اُنگاری که بفهمه وَختِمون کَما، میخا همه چیه بُگو اُنگار. سَلوُ می گو هاسِی خِرُفت میکنی! بو! بِیل تا بُگو! مِی نِه خوش نِمیتَرِه بِوینِه، ایطَحری می گو!

 

دیگ پسین که هُوا یه کمی خاشتَر واویدِی وُ مث چی که دلُم چِی کشیدِی، هر کاری کِردُم، نِتِرِسُم سر جام راس واووم _ دیر از گوشتون زونی راسُم درد میکِرد که اُنگاری یکی وِیساده بی سیخ لُو میدا تو کاسَش _ سَلوُ هم نِه خونه بی.
 مینُم یِکِشا در واز واوی وُ سِلِیمون اُومِه داغُل. هموطَحر مثِ وَختیکه بِچه بار بی وُ وُ فوتبال وامیگشت، لُو خارد اومِه داغُل تا یِه سِویل خَندِینی هم ری لُوشِه. گفت دِی سلام. گفتُم دِی دورِت بگردُم، کجا بیدیه!؟ گفت همینجُو تو کیچه. خاسُم راس واووم بغلِش کنُم اُما پام یاری نکِرد. مینُم خوش اُومِه خَل واوی گِرُفتُم تو بغل و یه چن کِشا توریمِه ماچ کِرد. بعدش هم دِکِشا خَل واوی ری دَسُم و شروع کِرد وُ ماچ کِردن شون. گفتُم دِی، تو شهیدی، مُو بُیَد بِفتُم ری دس پُی تو، نه ئی که تو خوتِه تو زحمت بِندازی ایطَحری. خندس و گفت دِی، اِی میفمیدی اُونجو دِی بُوا چه ارج و ارزشی دارِن، هَمی الآنه فِر میکِردی میرفتی اُونجُو. گفت تمومِ شهیدَل سرِ صُو تا شُو نوبتی وِیمیسِن که یه خِذمتی کنِن وُ دِی بُواشون!

 

دِکِشا یه تکونی خاردُم که راس واووم اُما پام یاری نِکِرد. میخاسُم راس واووم سیش شَروَت آولیمو تازه دُرُس کنُم که همیشه خیلی خاش بی وَرِش. مینُم دس نِها ری شُونُم و گفت نِه راس واویا، دِلُم شَروَت نمیخا. بعدِش مث کسی که تو دِلُمِه خُوندُو، گفت الآن خوم یَک چِی دِبشی سی دِی جونیم دُرُس کنُم که تا ایسو نِخاردِه بو. بعدِش هَمیطحر که فیکه میدا وُ یه چی مث شَروه میخوند، رفت هَلِ سماور و بعدی که اُو رُخت داغُلِش، روشنِش کِرد. گفتُم دِی والا چِی جاوارُم گشت، مُو سیرِ خوت نِوِیمُم، بیوُ وَرُم بشینا ! خندِس و اُومِه بِرَکُم نِشِس. گفت تا اُو سماور غُل بیا، بیوُ تا یه کمی زونیته بِمالُم سیت _ ایسو هرچی سی سَلو چیش عِلق میگُم، باور نمیکنه! می گو خُو دیدیه. میگُم سیرِق، تو خُو وِیمو پُی آدمه بمالی که دردِش بِرِه!؟ _ هیچی اُومِه نِشِس یه دِ سه کِشا پُی دِتا دَسِش زونیمه مشت و مال دا وُ یِکِشا قدرت خدا اُنگار که دردشه مث خاری که تو پا گیر کِردُو وُ بکَشیش صحرا، کَشی صحرا وُ رُختِش دیر. اُنگار که واگشتُم وُ عاذَوی. واگشتُم وُ وَختی که هَنی تو خونِی بُوام بیدُم و نُومِدِیدُم تو خونِی میشزال. واگشتُم وُ اُوسُنَلی که چوقِه مینداختُم پَسِ کِمَرُم و تو گاوَندَل دیندِی شودَر و گیرقلا میگشتُم. گفتُم چه کِردی!؟ خندس و گفت یک میلیونُمِ دردی که سی زِیمونُم کشیدیه، جِبران کِردُم. بعدش دِکِشا راس واوی رفت سراقِ سماور و یه پختِ چِینی از تو جیوِش دراُوُرد رُخت تو کِتلِ کانه ای که ریش بی وُ هَمونجُو وِیسا تا دم بیا. راس واویدُم و بدون ئی که چُو بزنُم، رفتُم وَرِش. پَسَندری گرُفتُمِش تو بغل و چَسووندُمِش وُ خوم. اُنگار که خاشِش اُومِدُو، سرشه گرُفت بالا وُ یه سه چارتا هَسکِی گُت دا.
گفتُم دِی والا قَضُوبلاتِه بُسونُم، سی چه ایقه لاغر واویدیه!؟
واگشت و گفت دِی، حاجَعفر یادته؟ اُوسِنَل که کچیک بیدُم هُمسادِمون بی وُ پیل نزول میدادا ! گفتُم ها. گفت واویدِه قدِ یه تانکی. گفتُم بُوش پناوَرخدا. گفت ایقه چاق واویده که پُی گاری هم نمیتَرِن تکونِش بِدِن! گفتُم سی چه مِی!؟ گفت خوش و شیخ مَحسِینه میلِن عقب خاوَر وُ جُوجاشون میکُنِن. گفتُم کَمو شیخ مَحسین!؟ گفت هَمو بی که وُ نُزولخارَل وُ دُزَلِ بیت‌المال پیل میگِرُفت وُ پیلَلشونه حلال میکِردا ! گفتُم خا! گفت اُنداختِنشِه یه جُی که اُو سیری هم گیرِش نمیا بُخاره. گفتُم وُی بیزونِه! گفت شمسی یادته؟ گفتُم شمسو کَلو؟ گفت یادته میگشت تو کیچِیَل وُ دون میرُخت سی گُجیکَل؟ گفتُم خُو کَلو وَلو بی دِی والا نه! آدمِ کَلو وَلو چه سرش وِیمو! خندس و گفت واویدِه یه نِی قیلونی! بعدش دِکِشا یه خندِی لَنگی کِرد و گفت دِی اِی سیت بُگُم چه جایگاهی داره اُونجو، باورت نِوِیمو. بعدش دِ سه کِشا سرشه جِموند و گفت هُزارتا فرشته فقط تودَسیشِه میکنِن! ایقه ارج و قربِش زیاده که مث ما شهیدل وَش میرسِن!
بعدش یه کمی آروم گفت اُونجُو هرکی پاکتر بیده، لاغرتره! هرکیه که بِوینیم پِه داره وُ دِیِرِه، میفهمیم کارِش گیره. گفتُم پناوَرخدا.
یه اُستکان چِینی رُخت سیم وُ گفت ئیه بُخار تا مَزِی چِی واقعیه بفهمی. گفتُم سی خوت سی چه نمیریزی!؟ گفت خوم خاردُمه اُونجو.


همیطَحر که هاسِی سیلِ قد و بالاش میکِردُم، گفت یه چی سیت میگُم اُما ورِ کسی نگو. گفتُم خا. گفت الآن یه بیس سی سالیه که تمومِ مسئولَلتونه که میارِن اُونجو وَرِ ما، همه‌شون قدِ یه پاتیلیه هیکلِشون. گفتُم بُوی یا قمر بنی‌هاشم. گفت ایسو خوت که اُومَدی، میوینیشون. تکون نمیتَرِن بُخارِن سرِ جاشون بسکی سنگین واویدِنه!
تو همی حرفَل بیدیم که یکی در زِه. گفتُم کیه یعنی! گفت سلیمِی خومونه. گفتُم سَلوُ خو خوش کِلیل داره. گفت گُمِش کِرده لابُد. بعد پیشونیمه ماچ کِرد و گفت خوم میرُم دَرِه واز میکنُم سیش.
هیچی، رفت و یکی دِ دِقه بعدِش سَلوُ اُومِه تا لِویرِش شِوِرِه وُ بُرمِش تو همه. گفتُم چه واویده؟ گفت هیچی، دِوارتِه کِلیلِ دَرِه گم کِردُم. گفتُم کو سِلِیمون نِپِه!؟ مینُم یه سیلِ چِپَلی وَم کِرد و گفت مو نمیفهمُم تو کِی میخِی دس ورداری وُ ئی حرفَلِت! گفتُم خو نِپِه کی دَرِه واز کِرد سیت سیرِق!؟ گفت دِ سه کِشا هُلِش دادُم واز واوی. تو دلُم گفتُم اَورا بوات!


نِشِس یه اُستکان چِینی رُخت سی خوش و هَمیطَحر که بو بُخارِش میکِرد، گفت هِل از کجا اُوُردی!؟ گفتم هِل نِرُختُمِه توش خو! گفت نِپِه ئی بو چِنِه که وَش میا!؟ خندسم و گفتُم دورِش بگردُم، عزیزُم سیم دُرُس کِردِه! گفت عزیزِت کیه!؟ گفتُم مِی غیر سِلِیمون چه عزیزی دارُم دیِه!؟
سرشه اُنداخت دومَن وُ هیچی نگفت. فقط دِکِشا بو بخارِ چِی کو کِرد که مثِ دیدِ سفیدی هاسی وَش میمِه صحرا. سیش نگفتُم چه گفته دربارِی خوش و باقی آدمَل، سیش نگفتُم چِی نه مال خومونه که دم کِرده، سیش نگفتُم پام خوُ واویده و اصلا دیه درد نمیکنه، سیش نگفتم دِ ساعتِ تموم وَرِ هم بیدیمه وُ پُی هم گپ میزدیمِه ! سیش نگفتُم. سی چه بُگُم!؟ سی چه سی کسی بُگُم که باور نمیکنه!؟ مِی شما باور میکنین که او باور کنه! شمانَم مث سَلوُ ...

 کانال تلگرام اتحادخبر


نظرات کاربران
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

 • کاشت بیش از ۴۰۰ نهال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان دشتستان
 • بلوار امام حسین(ع) شهر دالکی اصلاح و بهسازی می شود
 • اتصال چاه‌مجنون و چاه‌درویشان به شبکه ملی اطلاعات
 • عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز1402/09/18
 • هواشناسی ۱۴۰۲/۰۹/۱۸؛ بارش باران و برف در برخی استان‌ها
 • پتروشیمی مروارید تندیس طلایی سومین جایزۀ بین المللی برند سبز را دریافت کرد
 • فال روزانه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
 • واحدهای عملیاتی مجتمع پتروشیمی جم در مدار تولید قرار گرفت
 • عناوین روزنامه‌های امروز1402/09/18
 • پارس جنوبی امنیت انرژی و نیازهای ارزی کشور را تامین می‌کند
 • با انجام پروژه کاهش مشعل سوزی تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۳، به کاهش 850 میلیونی در سال نسبت به سال 1400خواهیم رسید
 • فاز نخست مجتمع آبرسانی «خیرآباد» دشتستان وارد مرحله پایانی شد
 • ۷ دستگاه خودروی حامل قاچاق در استان بوشهر توقیف شد
 • خط ریلی جنوب ایجاد شود/ لزوم تسریع در تکمیل راه‌آهن بوشهر- شیراز
 • ساخت ۵۷۳ واحد مسکونی ویژه خانوارهای تحت پوشش بهزیستی استان بوشهر
 • در بحث تورم نمره خوبی به دولت و مجلس نمی دهم/ تصویب 600 میلیارد تومان برای آزاد راه بوشهر- شیراز از اعتبارات نفت
 • از یوزارسیف تا احمدی‌نژاد و ناصرالدین شاه
 • کاشت بیش از ۴۰۰ نهال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان دشتستان
 • به تلخی یک چای دبش
 • کمپین چتر ایمنی در کمیته امداد امام خمینی (ره) برازجان / تصاویر
 • عناوین روزنامه‌های پنج‌شنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۲
 • راه‌اندازی بخش زنان اعصاب و روان در برازجان
 • ۲۱۲ خانواده دو معلولی در دشتستان/ واگذاری ۱۱ واحد مسکن به خانواده معلولان
 • رویداد"جام رسانه امید" در منطقه ویژه پارس برگزار شد
 • عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز1402/09/13
 • برگزاری مسابقات استانی کیوکوشین کاراته ماتسوشیما در بوشهر
 • پارس جنوبی، صنعتِ امید آفرین، عزّت مدار و استقلال طلب
 • نگاه به بیماری ایدز باید تغییر پیدا کند و مانند سایر بیماری‌ها دیده شود
 • اگر در اتاق نوجوانتان سیگار پیدا کرده اید چه واکنشی نشان دهید؟
 • عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز1402/09/12
 • افتتاح میدان حافظ در برازجان / تصاویر
 • گرانی 1000 درصدی کپسول گاز در بازار سیاه/ توضیح مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی دشتستان
 • رونمایی از سومین کتاب زنده یاد سروش اتابک زاده/ تصاویر
 • مراسم تجلیل از پرستاران شهرستان دشتستان برگزار شد/ تصاویر
 • بیشترین تاییدیه ها در حوزه بوشهر، گناوه و دیلم/ سخت گیرترین هیات اجرایی در دشتستان
 • اجرای گروه نوازان سرنا در برازجان/ تصاویر
 • دورهمی پاییزه اتحادی ها/ تصاویر
 • سرپرست گمرک منطقه ویژه انرژی پارس معارفه شد
 • نامه سه عضو شورا به فرماندار دشتستان؛ استیضاح شهردار خلاف مقررات است
 • برگزاری اولین دوره مسابقات تیراندازی با تفنگ و تپانچه استان به میزبانی دشتستان/ نفرات برتر و تصاویر
 • تجمع بزرگ مردم بوشهر در حمایت جهانی از کودکان مظلوم فلسطین/ تصاویر
 • ۴۰۶ پروژه فعال در شهرستان دشتستان/ تدوین کتابچه نظام مسائل شهرستان / تصاویر
 • نسخه اینترنتی هفته نامه اتحاد جنوب/شماره 1268
 • کوکو سبزی را این بار متفاوت درست کن و لذت ببر!
 • نفوذی
 • .: ستار فتحی حدود 9 ساعت قبل گفت: به جرات می توانم ...
 • .: حسین ذخیره حدود 4 روز قبل گفت: درود بر این قلم👏 ...
 • .: ایرانیان حدود 5 روز قبل گفت: چ جالب، ادارات ارامش!! ...
 • .: سعدآباد حدود 6 روز قبل گفت: در مورد احداث شهرک ...
 • .: مهدی 963 حدود 6 روز قبل گفت: تملق و مزاح گوئی ...
 • .: علی حدود 7 روز قبل گفت: در حوزه مصوبات مجلس ...
 • .: خ حدود 7 روز قبل گفت: استان بوشهر تنها استانی ...
 • .: همسایه حدود 9 روز قبل گفت: دم سلو گرم ...
 • .: هوتوتو حدود 10 روز قبل گفت: دروغ بزرگتر از این؟ ...
 • .: سعید حدود 10 روز قبل گفت: معلومه وقتی هیچ اعتراضی ...