کد خبر: 175395 ، سرويس: طنز تلخند
تاريخ انتشار: 08 اسفند 1401 - 10:39
اختصاصی اتحادخبر؛
پِلوِردِه (۱۴)

اتحادخبر - دی هِلِیهُو: گفتُم چیش دراُومَدِه، بعدِ ایقه مُووایل و دوربین و هُزارتا چی دیه، سی چه یه فیلم کچیکی وُ بُوات نِداری تا وَختی دلُم تنگ وِیمو سیش، سِیلِش کنُم سی خوم! گفت بُوا کجا مینِها فیلم وَش بگیرِن! عکس هم زورکی وَش میگرُفتیم. گفتُم نه مث ئی که یه کِشا خونِی سِیبِرِیم که بیدیم...

دِی هِلِیهُو:گفتُم چیش دراُومَدِه، بعدِ ایقه مُووایل و دوربین و هُزارتا چی دیه، سی چه یه فیلم کچیکی وُ بُوات نِداری تا وَختی دلُم تنگ وِیمو سیش، سِیلِش کنُم سی خوم!
گفت بُوا کجا مینِها فیلم وَش بگیرِن! عکس هم زورکی وَش میگرُفتیم.
گفتُم نه مث ئی که یه کِشا خونِی سِیبِرِیم که بیدیم، هاسِی فیلم میگِرُفتی!؟ هَموُسُو که رفتیدیم وَرِ سِیبِرِیم که پاش اِشکِسِیدا !
گفت پُی چار پنج سال پیشی!؟ گفتُم ها. گفت بِرِه بینُم عامو، حالِت خاشا، چار پنج سال پیش تا ایسو، مو دُووازَه تا گوشی عوض کِردُمِه، میخِی فیلمِ پنج سال پیشِه داشتُووُم!؟
گفتُم هَرگِس داشتُووی!
اُما سَرِ لَجِش تلویزون نِشونِش دا ! گفتُم بیوُ بینُم دُختِه، بیوُ بینُم ئی نِه بُوُاتِه!؟ هَمو تو آشپزخونِی جوُاو دا چه میگی؟ گفتُم بیوُ سِی کُو، اِی خدا میشزال تو تلویزونه!  گفت هاسِی خرُفت میکنیا، بوُا ایسوُ هَف تا کفن پیسُوندِه، میتَرِه بیا تو تلویزون!
گفتُم اِی خدا، اینا هاسی شعار هم میدِه. بَسکی چن کِشا پَسِ سر هم گفتُم، که شک کِرد و اُومِه وَرُم. تا رسی، گفت بُوی یا ابالفضل، ئی خو راس راسَکی بُوُایِه! گفتُم سیرِق مُو خُو وَت میگُم، تو باور نمیکنی.
عَلد میشزال تو راهپیمایی بیدِش و هاسی ری پرچم اُمریکا هم رَد وِیمی.
آغُی حاجیونی که پار میخواس از قم بیا دیدن میشزال و ما گفتیم رحمت خدا رفته، زنگ زِه پُی قهرقهری گفت اِی مانِه قاوِل نمیدونِسین که مزاعِمتون واویم، خُو میگفتین نِیُو، سی چه گولِ ئی گُتی دادین که میشزال مرده!
ایسو ما چِطَحری حالی ئی کنیم که عامو عنداله، عندالرسول میشزال پار تا ایسو مُردِه. اِی تلویزون ایسو نشونش داده، وُ ما چه ربطی داره!
سَلوُ میگَردِه وُ می گو سی کسی نِگیا! سی چه نِگُم!؟ مِی چِنِه! خُو لابُد روحِش بیدِه! مِی روح نَمیتَرِه بیا تو تلویزون!؟ صُو تا شُو هُزارتا فیلم روح مِیلِه تلویزون، میشزال هم یَکیش !!!

لينک خبر:
https://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/175395