امروز: شنبه 19 آذر 1401
  طراحی سایت
تاريخ انتشار: 05 مهر 1401 - 08:40
اختصاصی اتحادخبر؛

اتحادخبر-غمچو:از ولات خوشون رفتیدِن خاکِسوُنِ زیارت که کامُرادِه خاک کنِن. قاسوُ بی وُ کُیفِرَج وُ شیخ باقر. جنازِی کامُراد نهاده بی شی کُنارِ لَهوُزی که تو دلِ مَجّت بی وُ بالِ کفنش پُی بادِ لنگی که از کاواد می اُومِه، بال بازی میکِرد. قاسوُ گفت اِیکا شیخ والا میگُم چن سالِش بی مرحوم کامُراد ؟ شیخ همیطحر که دونَلِ تسویشِه میشمُرد، گفت نود و دو سه سالیش ویمی. بعد دوارتِه گفت گمونُم...

طنز/ کُنجیر(76)

غمچو:

از ولات خوشون رفتیدِن خاکِسوُنِ زیارت که کامُرادِه خاک کنِن. قاسوُ بی وُ کُیفِرَج وُ شیخ باقر. جنازِی کامُراد نهاده بی شی کُنارِ لَهوُزی که تو دلِ مَجّت بی وُ بالِ کفنش پُی بادِ لنگی که از کاواد می اُومِه، بال بازی میکِرد. قاسوُ گفت اِیکا شیخ والا میگُم چن سالِش بی مرحوم کامُراد؟ شیخ همیطحر که دونَلِ تسویشِه میشمُرد، گفت نود و دو سه سالیش ویمی. بعد دوارتِه گفت گمونُم. قاسوُ وُ کُیفرج پُی هم گفتِن خدابیامرزِش.
بادی که از ری جنازه می اُومِه، پُی خوش یه بوُ غَریوی می اُوُرد. یه بویی مث بو سربِرِنجاز که تو سِوَخزارَلِ قِولِی آوادی فَتّ و فِرون بی وُ بُزَلِ گُشنِی کامُراد وَشون میچَردِن.
کُیفرج گفت نمازِه خوت میخونی شیخ؟ شیخ هَسکِی گُتی دا وُ گفت نخیر.
از وَختی که عمامه وُ لِواسِ شیخِه وَش اِسدِیدِن، دیه کسی زیاد پاش حشر و نشر نمیکِرد. از شو بیس و یک رمضونِ پار که ری مَنبر گفته بی هیشکی تو عدالت مث حضرت امیر نِوِیمو، وُ بعضیا برخاردِه بی وُ چن روز بعدش وُ شیخ گفتیدِن که دیه منبر نِرِه تا تگلیفِش معلوم واوو. بعدِشَم خو آدم بسی کِردیدِن دم خونَش وُ خیلی محترمانه وَش خاسیدِن که دیه لِواسِ شیخی بَرِش نکنه.
قاسوُ گفت نِپِه کی میخا بخونه!؟ شیخ شی عرقچینشِه خاروند و گفت خدا عالِمه.
یه کَلِ روزنومِه ای چَسویدِه بی وُ کِلِنگِیِلِ کُنار وُ پُی باد خش خش میکِرد و ئی هل و اُوهل ویمی. اُنگار میخاس خوشِه وِل کنِه وُ بِرِه تو آسمون اُما کِلِنگِیِلِ کُنار نمینهادِنِش. پشتش یه عکس گتِ سییِینی بی که نه معلوم بی چِنِه. قاسوُ سیلِش کِرد که شُیَد بِتَرِه پشتِشِه بِوینِه اُما فُیدِی نداشت.
یه بُلَنگوُ کانه ای نهادیدِن تو قَدِ کُنارِ که هاسِی قرآن میخوند. چن تا زن و دختر و پیرزن هم نشسیدِن شی سیَه دیوارِ خشتی مَجّت وُ سیلِ جنازه میکِردِن. آدملِ وِلات هم چِپِسِیدِن تو هم که تو یه غوُارِ سیَه لاغری که وُ مُخَلِ خان اُفتیدِی ری زمین، جاشون واووُ. شیخ که اُنگار چن دور تَسویشِه گردُندِه بی، بلند گفت قربة الی الله الفاتحه مع الصلوات. مِردَل و زِنَل صلواتِ لَنگی دادِن و شروع کِردِن پِسپِس کِردَن.
فاتحه دادِنشون که تموم واوی، قاری قرآنِ تو بُلَنگو خوند:
« إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ»
قاسوُ گفت شیخ، ئی یعنی چه!؟ شیخ که صدای خش خش روزنومه ننهاده بی حرف قاسوُوِه بفهمه، گفت چه؟ قاسوُ دِوِلا گفت میگُم ئی یعنی چه؟ شیخ گفت کَموُ؟ قاسوُ گفت همی! همی که هاسِی میخونه. قاری دوارتِه واگشت ریش و همیطحر که صداشِه میکَشی، خوند: «إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ» وُ ایقِه کلمِی ذَنبِه کشی که نزیک بی صداش قَعط واووُ.
شیخ گفت مووده، یعنی دختر. یعنی دخترَلی که عَرَبلِ جاهلیت زنده به گورشون میکِردِن تا ئی که پیغمبر صل الله علیه و آله وسلم اُومِه وُ نهاشونِه گرُفت. اسم پیغمبر که اُومِه، کُیفرج و قاسوُ آروم صلوات دادِن. صلوات که تموم واوی، قاسوُ همیطحر که سیلِش وَرِ روزنومِی تو قَدِ کُنارِ بی وُ دلِش میخاس عکسِ پشتِشِه بوینِه، گفت خو یعنی می گو چه خدا؟ وُ بعد مث ئی که بُخا حرفشِه اصلاح کنه، گفت چه میفَرمُیِه خدا؟
کُیفرج چن کِشا سرشه تکون دا وُ گفت تونَم وخت گیر اُوُردیا قاسوُ! شیخ گفت نه، اتفاقا هم وَختِش دُرُسِه وُ هم سوالش سوال خوُویِه. بعد مث کسی که چی تو چیشِش اُفتیدو، چیشِ راسشِه چن کِشا تِلوند و گفت اینجو خداوند قادرِ متعال میفَرمُیِه روز قیومت از دخترلی که کشتِنشونِه، پُرس میکنِن که به کَمو گناه کشتِنتونِه؟ چه جرم و گناهی داشتینه که ایطحری سرتون اُوُردِنِه. کُیفرج چیشَلشِه تنگ کِرد و گفت یعنی وُ خوشون پُرس میکنِن !؟ قاسوُ گفت بُیَد وُ قاتلَلشون پُرس کنن بنظرُم. شیخ همیطحر که پُی یه کَلِ دسمال قاغذینی عرق پِشونیشِه پاک میکِرد، گفت خداوند قادرِ متعال اینجو منظور داره از ئی آیه. بعدش یه پارچ اُوی از دسِ بچِی کچیکی که هاسی اُو بهر میکِرد، گرُفت و همیطحر که یه دِتا گُلَپ وَش میخارد، گفت منظور خداوند قادرِ متعال ئیه که تو روز قیومت وُ تو صحرای محشر، هیچ قول و ادعا وُ حرف و حدیثی از هیییییچ کسی پذیرُفته نی. نه حرفِ مأمور و معذوره قول میکنِن، نه عکس و فیلم و مقاله وُ روزنومه اِعتِوار داره وُ نه حکم قاضی و دادستان اونجو مُعتِوَرِه. اونجو خداوند قادرِ متعال فقط وُ فقط از خودِ او دخترَلِ بدوَختی که پاک و بی‌گناه کشته واویدِنِه سوال میکنه. اونجو تو روز قیومت، ظالِمَل وُ قاتلَلی که ئی بیزونَلِه کشتِنِه، ایقه کُچیک و ناچیزِن که خداوند قادرِ متعال تحقیرشون میکنِه و اصلا طرف خطاب هم قرارشون نمیدِه. میخا بگو شما ایقِه پست و حقیرین که ارزشِ گپ زدن هم ندارین.

کُیفرج صداشِه کشی وُ گفت عِجَو! قاسوُ گفت نپِه میخا بگی بد ماملِی میکنه پاشون خداوند. شیخ صداشِه برد تو گُلیش و گفت خیلی بَتّر از بد. کُیفرج دوارتِه سرشِه جُموند وُ گفت عِجَو. قاسوُ یه کِشا سیلِش رفت وَرِ بلگِ روزنومه که یه کَلِ کچیکیش گیر بی وُ پُی یه لیمِ بادی که اُومِه، مث کُمتَرِ سفیدِ سینه سییِینی از تو کُنار فِر کِرد و از بالُی سرِ همه اوج گرُفت و رفت تو آسمون. وختی که هاسِی میرفت، قاسوُ دِشتِش واوی که بینُم عکس پشتیش چِنِه. خوُ که سیل کِرد، عکس دختر جَووُنیه دی که تو لِواسِ سیاه هاسِی پُی بَلگِ روزنومه میرفت وَرِ خدا. قاسوُ تو دلِش گفت ایسو بینُم دربارِی ما چه وُ خدا بگو. وُ دَسَلِش شروع کِردِن وُ دروشیدن. صدای قاری قرآن ئی کِشا خیلی بلندتر هاسِی وُ بُلَنگو می اُومِه صحرا که میخوند: « إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ» وُ کلمِی "قُتِلَت" مث گُرُمبِی گُتی که تو کُه زده بو، هِی پسِ سر هم تکرار ویمی وُ میرفت تو آسمون دیندِی بَلگِ روزنومه ...کانال تلگرام اتحادخبر

مرتبط:
» کاریکاتور/ صف مرغ! [بيش از 4 سال قبل]
» زنل قدّیم+ فایل صوتی [بيش از 6 سال قبل]
» بيس و چارِ خرداد [بيش از 8 سال قبل]
» طنز / اصل انتفاعی [بيش از 4 سال قبل]
» فیلترشکنِ بابام [بيش از 4 سال قبل]

نظرات کاربران
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

 • 🎥ویدئو اختصاصی اتحاد خبر/ شور موتورسواری دشتستانی ها در پیست بهمرد
 • آپارتمان هایی که پیر شدند و تحویل نشدند
 • پرگان؛ کلکسیونی از افتضاحات فنی و ایمنی
 • محموله تریاک در دشتستان زمین‌گیر شد/ توقیف محموله گازوئیل قاچاق
 • فصلی تازه در ورزش شهر وحدتیه
 • از درون ابر و بیرون آفتاب
 •  عمران شهر سرعت می گیرد/ تمامی پروژه های عمرانی برازجان فعال است / تصاویر
 • مهمترین هدف مرکز رشد تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی است/ مشکل عدم وجود ساختمان مستقل و مورد نیاز
 • تجلیل فرماندار و امام جمعه دشتستان از پرستاران شاغل در بیمارستان شهید صادق گنجی / تصاویر
 • ورزش مسیر زندگی را تغییر می دهد/ باشگاه کاراته جزو شلوغ ترین هاست / در جستجوی اسپانسر
 • اتمام پروژه های نیمه تمام ورزشی ۲۰ سال طول می کشد/جیبم خالی است! / تصاویر
 • کاش پرستاران درک می شدند/ آه از دوران وحشتناک کرونا
 • کلینیک تخصصی- فوق تخصصی و دندانپزشکی ولایت در برازجان راه‌اندازی شد
 • صعود به غاردوقلو گیسکان برازجان
 • علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد
 • .: رضا حدود 2 روز قبل گفت: امسال بی رمق ترین ...
 • .: رها حدود 3 روز قبل گفت: باورش سخته .برازجان بدون ...
 • .: اکبری حدود 3 روز قبل گفت: بالاخره عفت و پاکدامنی ...
 • .: نامی نظری حدود 6 روز قبل گفت: ضمن عرض ادب و ...
 • .: مهدی 963 حدود 7 روز قبل گفت: رنگ رخساره نشان میدهد ...
 • .: رسول یوسفوند حدود 7 روز قبل گفت: ان شاء الله مبارک ...
 • .: روح اله حدود 9 روز قبل گفت: امید جان من و ...
 • .: آرمان هنیشوری پور حدود 9 روز قبل گفت: تحلیل بسیار زیبا جامع ...
 • .: مرادی حدود 9 روز قبل گفت: تنشون سلامت ان شاالله ...
 • .: احمد حدود 11 روز قبل گفت: داخل اقوام نزدیک خود ...