امروز: شنبه 22 مرداد 1401
  طراحی سایت
تاريخ انتشار: 10 مرداد 1401 - 12:55
اختصاصی اتحادخبر؛

اتحادخبر-غمچو: مَحسِمال از ری دیوار تِنگِس صحرا وُ پِرخ واوی توُ کیچه. غُناهِشتِ صِدِی پَرونِ کَلمَحد پشتِ سرش راس واوی وُ یه گوُله ای، نِصوِ دیوارِ خشتیِه رِموند و رُخت ری زمین. مَحسِمال حتی وَخت نکِرد تلیفونش هم وَرداره. همیطحر که لَهپِرَک زدیدِش، بُدو بُدو خوشه رسوند وُ خیابون و توُ اولین تاکسی سوار واوی وُ رفت که بِرِه خونِی مَروُ. مَروُ دِدَش بی اُما نِه دِدِی وُ بوُا. فقط دیشون یکی بی که او هم...

طنز/ کُنجیر(70)

غمچو:

مَحسِمال از ری دیوار تِنگِس صحرا وُ پِرخ واوی توُ کیچه. غُناهِشتِ صِدِی پَرونِ کَلمَحد پشتِ سرش راس واوی وُ یه گوُله ای، نِصوِ دیوارِ خشتیِه رِموند و رُخت ری زمین. مَحسِمال حتی وَخت نکِرد تلیفونش هم وَرداره. همیطحر که لَهپِرَک زدیدِش، بُدو بُدو خوشه رسوند وُ خیابون و توُ اولین تاکسی سوار واوی وُ رفت که بِرِه خونِی مَروُ. مَروُ دِدَش بی اُما نِه دِدِی وُ بوُا. فقط دیشون یکی بی که او هم سه چار سال ویمی بی هوش و گوش اُفتیدِی ری جا وُ مَروُ پُی پنبه اُو تو دهنِش میکِرد.
رانندِی تاکسی یه سیلی وُ مَحسِمال کِرد و گفت خیر بوُ، مث که خیلی اُشتوت بی. مَحسِمال یه گُلی ری پوزشه خاروند و گفت نه، چی نی خدابُخا. راننده گفت خا، خدا را شِگر. بعد دِوارته پرس کرد خدای نخاسه، کسی چیش واویده ؟ اِی میخِی تا تندتر بِرُما. مَحسِمال گفت نه، هیچی نی. راننده گفت خدا کنُم هیچوَخت هیچی نَبوُ. بعدش هم رفت سِراقِ بحثلِ گِشت و گیروُنی و برجام و تحریم و دُزّیِ حرومزادِیَل و اوقات تَحلِ مردم و باقی حرفلِ دیه.
مَحسِمال هیچی نمی گفت. همیطحر مثِ یه گُنگی نِشسِه بی وُ کلومی هم گپ نمیزِه. راننده ایقه گپ زِه که اُفتا ری کُهکِه وُ نزیک بی خِفَه واوو. یه شیشِی اُو داغیه که اُفتیدِی شی پاش وَرِ کلاچ وُ هی ئی هَل و اُو هَل میرَه، وَرداشت و یه دو سه کِشا مِرّ نِها تا کُهکَش خوسی.
مَحسِمال سرِ کیچِی مَروُ اینا پیاده واوی وُ دس کِرد یه نوتِ ده هُزارتمنی دا وُ راننده وُ وُیسا تا باقیشه بُسوُنه اُما راننده گاز ماشینه گرُفت و رفت. مَحسِمال تو دلِش یه فحشی وُ راننده دا وُ همیطحر که عرق پسِ گردنشه پاک میکِرد، رفت هَلِ خونِی مَروُ که تَه کیچه بی وُ مُخِ شاوی درازِ توُ فِدَهشون از سرِ کیچه هم دیار بی. در که زِه، مُشکوُ دَرِه واز کِرد و گفت خالو سلام. هَنی جوُاوِ مُشکوُوِه ندادِه بی که مَروُ پُی دو اُومِه هَلِش و گفت چه واویده مَسمال ؟ مِی چه کِردیدیِه که دِوارتِه ئی کَلوُ واویدِه ؟ مَحسِمال گفت بِیل تا مو برسُم ! بعدش یه دسی ری سرِ مُشکوُ کشی وُ یه کُندُری از تو جیوِش دراُوُرد و نِها تو دسِش. مُشکوُ خندِس و کُندُره واپوُس نِها تو دهنِش وُ بُنا کِرد جِیدَن.
مَروُ گفت خا !؟ مَحسِمال گفت کی سی تو گفته هَمیقِه ساتَک ؟ مَروُ گفت زنخالو تلیفون زِه ! مَحسِمال سرشِه جُم دا وُ گفت وُی وُ زنخالو ! مَروُ گفت دِوارتِه خوسیدینه تو خَرِ هم !؟ مَحسِمال گفت وِلِش کو ! مَروُ گفت ئی کِشا سرِ چِنه دِکِشا ؟ مَحسِمال گفت هیچی والا، الکی ! مَرو همیطحر سیل کِرد که بینُم مَحسِمال چه می گو. مَحسِمال یه غوُارِ اُوی زِه توریش و گفت نشسیدیم و هاسی گپ میزدیم. ئی تلویزونِ بُنیوار گشته هم روشن بی وُ یه آخوندی هاسی گپ میزِه توش. بوُا هم نشسِه بی وُ همیطحر که هاسِی پَروُنِشِه روغنکاری میکِرد، سیل تلویزیون هم میکِرد. آخوندِکو گفت نِبُیَس وُ زِنَل استفادِی تبلیغاتی کنِن. مَروُ گفت خا ! مَحسِمال گفت مونَم شوخی راسی گفتُم اِی راس میگی، نِپِه چِطو خدا خوش هم استفادِی تبلیغاتی کِردِه وُ زن !؟ یه کِشا بوُا اُنگار که وَش برخاردِه بوُ، دِشت واوی تو چیشُم و گفت خدا چه استفادِی تبلیغاتینی کِردِه وُ زن !؟ گفتم همی که وَختی میخا تبلیغِ بهشته کنه، مُرَتّو می گو حوری وَتون میدُم !
بوُا دَهنشِه واز کِرد که یه چی بگو اُما کلومِ گپی سیش نومِه. فقط دیدُم پَروُنِشِه ورداشت و تا وُ خوم بیام، یه دو سه تا تیر پَسِ سَرُم چِکوند. نفهمیدُم چِطَحری ری دیوار دَر رفتُم اصلاً.
مَروُ همیطحر که دِشتِ مَحسِمال واویدِی، گفت خومونیم کُکا، تونَم گپِ نِعَلدی زدیه. خدا وُ حوری استفادِی تبلیغاتی میکنه، یعنی چه مثلاً !؟ ...کانال تلگرام اتحادخبر

مرتبط:
» طنز/ کُنجیر(71) [حدود 3 روز قبل]
» تودیع و معارفه!!! [حدود 1 ماه قبل]
» طنز/ کُنجیر(69) [حدود 17 روز قبل]
» رباب!!! [حدود 9 روز قبل]
» طنز/ خودروی ایرانی [حدود 1 سال قبل]
برچسب ها:
طنز , کنجیر , غمچو , اتحادخبر

نظرات کاربران
1401/05/10 - 13:50
0
2
عالی بود
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

 • .: دنیا دیده 1 روز قبل گفت: یکم: آن کو به ...
 • .: امیر.س 1 روز قبل گفت: اتش به اختیارهای امروزی ...
 • .: بهار حدود 2 روز قبل گفت: سیل زلزله و سایر ...
 • .: نظام حدود 3 روز قبل گفت: تو هنوز دربند نظامی ...
 • .: علیرضا باباعلی حدود 3 روز قبل گفت: درود بر شما مثل ...
 • .: حسین حدود 3 روز قبل گفت: احتمالا نویسنده خودش آخر ...
 • .: روح اله مرادی حدود 3 روز قبل گفت: امید جان مثل همیشه ...
 • .: مهدی369 حدود 3 روز قبل گفت: از تو خونه پدر ...
 • .: مهدی حدود 3 روز قبل گفت: مُشت نشونه خَرواره!!! از ...
 • .: عاشقِ معلمی حدود 3 روز قبل گفت: واقعاً گل گفتی 🌺🌺👌👌 ...