امروز: شنبه 15 بهمن 1401
  طراحی سایت
جستجو:

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: شیخ عَودِالخالق اُومِدِی خونه. هر چن وَختی یه کِشا میا سر میزنه وُ میره. تا چار پنج ماه پیش هم پُی بر و لِواسِ شیخیش می اُومِه اُما ایسو یه مدتیه که پُی کوت پاتلون میا. می گو هوا سرد واویده زِناموُ. سَلوُ می گو هاسِی الکی می گو. می گو خوش عَودَاً دیه لواسِ شیخی بَر نمیکنه. گفتُم خوش اُومدی زِناموُ.

ارسال شده حدود 5 روز پيش در طنز تلخند - نظر (1)

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: نَمی میخاس مونِه مَخسِره کنه، گفت دیدی چه بِشت و بارونی واوی اُمسال ! گفتُم هانَه، شُمانَم مِی خِوَر دارین اُونجو ؟ گفت ها، سی چه خِوَر نداشتوُویم. ما تازه اینجوُ نُهُی خوتون خِوَردار وِیمیم. گفتُم عَلدِه خدابُخا. گفت اصلاً یه چییَلی میفهمیم که شما چن ماه یا چن سال بعد میفهمینِش. گفتُم مثلاً چه؟

ارسال شده حدود 12 روز پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحاد خبر - خان : محمدو رفت بیرون. نمی دانم نخِ سیگاری زد، اِکس مِکسی انداخت بالا  و ... خودش را ساخت و آمد داخل. تریپِ "شیخ اجل" برداشت و به سبک "بیهقی" دبیر گفت:"احمق مردا  که دل در کُرسیِ گیتیِ غدّارِ فریفتگار بندد و جاه و نعمت و ولایت او را به هیچ شمرد."گفتم: "خدای ناکرده؛ سرت به چیزی، جایی خورده! چون "ناصر خسرو" به  نوری از شرق اشارتت کرده اند!

ارسال شده حدود 14 روز پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: یه رفیقی داره سَلوُ که مالِ رَشتِه. حکیمه. می گو خاله والا وُ مُونَم بُگو حَکوُ. مِی نِه وُ سَلیمُو میگُم سَلوُ، او هم مث چی که وَرِش خاش اُومَدِه. میخنده وُ می گو. اُوسُو که دانِشگُی کازرون درس میخوندِن، پُی هم همخونه بیدِن و آخُرَلِ هفته که وِیمی، پاک جاشون همینجُو برازجون بی...

ارسال شده حدود 19 روز پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: رفتِیدِه شیراز وَرِ دکتر. دکتر گفته مالِ مُوادِ شیمیاییه که اُوسُونَل باپیش تو جنگ خاردِیدِه وُ ایسو ری کبدِ ئی زُمباسِه خوشِه نشون داده. بیزونِه، ئی قد و بالاشِه، ئی هم فرقِ توریشِه. سَلوُ می گو تو چِکارِ مردم داری. میگُم بُوی، هُمسادِمونهِ. نِبُیَس پُرسِشِه کنُم...

ارسال شده حدود 26 روز پيش در طنز تلخند - نظر (1)

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: دیرازگوشتون ئی کاسِی زوُنیما، یِکِشا سی خوش سییییخ میکشه که وُ زِندِی سیرُم میکنه. اُنگارکُو یه کاردی ورداشتیِه وُ پاش قاش قاشِش میکنی. میگُم خُدِیا کاشکِرا هَموُسو که سِلیمونه وَم اِسدی، خومَم راعت میکِردی تا بِرُم پُی کارُم. والا، ما دیِه کارِ چه مییِیم که بمونیم و جِی باقی هم تنگ کنیم...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحاد خبر - خان : باران نم نم می بارید. بادِ سرد به همه یِ اتاق ها سرک می کشید.گفتم: محمدو؛ آن پول هایِ بی زبان را بزن به زخمی..اصلاً چرا زن نمی گیری تا دینت کامل شود! قیافه ات نخراشیده یِ نتراشیده که نیست!  یک کم سبزه هستی که آن هم با دار و دوا قابل حل است! در عوض  ملاحت داری!.به خدا؛ دخترها باید صف بکشند تا نامشان بیاید تویِ سرنوشتِ تو. از ته دل خنده ای کرد...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-دی هِلِیهُو:اِیکا ها، یادُم اُومِه. مِی نِه یه دِ سِه روزیه که بِحساو پام قهر کِرده وُ هِی شی گوشُم وِر نمیزنه، میتَرُم فکر و خیالُمِه جَعم و جور کنُم. رفتیدِنِه وَرِ خیاطی تو بازار که واگَشتَنی میرَسِن وُ یه مشتِ جَووُنی که تییِر تَش زدِیدِنه وُ ووُیسیدِیدِنه تو خیابون. می گو پاکشون بِچِه بار بیدِن و خطِ سِویلِشون هم درنُومِدِی...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: اُنگارکُو که هاسِی خُو میدیدُما، همیطَحر. یه آدم توُری پهنی که یه چوُقِی سفیدی هم روی کولِش بی، ووُیسیده بی ماوِینِ یه مشتِ بز و کَهرِینی وُ هاسِی گپ میزِه پاشون. بز و کَهرِیَل هم اُنگارکُو حکمِ خدا میفهمیدن که چه هاسِی می گو. مِردک توُریش مث وَرشو بَرچ میزِه. چن تا سگ هم دور و ...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (2)

اتحاد خبر - خان : تویِ مجلسِ ده، کیپ تا کیپ آدم نشسته بود.قبل از این که روضه خوان دستپاچه سر برسد مثلِ ماشین هایِ آتش نشانی! در صور بدمد.یارانِ خورشیدِ نینوا را زنده کند و به مسلخِِ معرکه بفرستد و در آخر؛ تف و لعن نثارِ اشقیا کند و اندکی آب غوره بگیرد؛  مستمعین می توانستند نفسی چاق کنند، قلیانی بکشند، دلِ سیری گپ بزنند، گوسفندی را با یک گاوِ پیر...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (3)

اتحادخبر-غمچو: چن وَخت پیش از حضورِ اَنورتون خدافظی کِردُم که بِرُما اُما عَودَن واگَشتُم که یه مَطلَویِه بُگُم و بِرُم. خیلی تو دِلُم بی. _ اَلوِتِه با اجازه از محضرِ سرکارِ خانم دِی هِلِیهُو که ئی هفته ستونِشِه گرفتُم وُ مزاحمش واویدُم _خاسُم بُگُم نزیکِ دو سال آزگار، هر هفته مهمونِتون بیدُم و دُرُس یا نِدُرُس یه مشتِ اِلاپِلایی تحویلتون میدادُم که حِکُیَت و حال و روزگارِ هَمه مون بی...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (4)

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: مُچیم والا. مِی وِیمو آدم ایقِه بی درک و نافَهم بو! درک و فهم بز هم بیشترِشونِه اِی خدا. سَلوُ می گو دِی میان میگیرِنتا. بوُ. بیان بگیرِن. میخوان چه وَم کنِن ! ایقِه گِرُفتِن، مونَم ریشون. می گو میگردی وُ اِلاپِلا میگی سی خوت. چه اِلاپِلایی گفتُمِه. غیرِ میگُم مالِ نافهمی آدمه که یه بازی فوتبالیه ایقِه وُ همه چی ربط بِدِه!...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: اِیکا یادُم رفت سیتون بُگُم چه واوی. مُو خُو میگُم هوش و حُواس ندارُم، شما باور نمیکنین. مَصوُ می گوُ زِناموُ ایقه فکر اِلاپِلا نِکُو تا مغزت آروم واووُ یه کمی. مِی وِیمو فکر نکنی. بیزونِه مِی نه خوش، فکر و ذکری چی نداره، خیال میکنه پاک مردم هم مث خوشِن. میشزال میگفت سَرخوشِه! پُی مَصوُ بی. میگفت سرخوشِه....

ارسال شده 2 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-دی هِلِیهُو: دی والا مِی مو دیه هوش و گوش دارُم که چی یادُم مُندُو. سَرُم مثِ زُرزُروک زُره سی خوم میگردُم. یه پِریزِی حَب و کفسولی هم دارُم که هر روز وَشون میخارُم بَلکَم سرُم راعت واووُ اُما نِوِیمو. سه روزه که گُمِش کِردُمه وُ هر چی میگردُم طِلَوِش، نِوامیجورُمِش. یه چی مث بِلتَشا دیرازگوشتون نُهُی چیشمِه...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو: ماشو اُوسارِ سگه یه کمی دور دَسِش جَعم کِرد و کشیدِش نزیکتر. سگ، مث یه گُلِی پَنبِینی ری زمین سُر خارد و اُومه وَرِ پُی ماشو. چن تا زن و دختر که هاسِی رد وِیمیدِن تو پیاده‌رو، واگشتِن سیل سگ کِردن وُ سیش ادا عشوه اومَدِن و موچ کشیدِن. دِتا چیشِ سگ مث دِتا چِفتَک سیاه تو توری سفیدِش برق میزدِن. یه کمی اوهَلتَر یه بُرِ بِچِینی هاسِی گل کُچیک بازی میکِردِن و...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو: مَحصادق و مَحکاظم و صدیقُو نِشِسیدِن عقب و بختیار و بامَحسین هم جلو بیدِن. جیپِ ماشَکیِ بامَحسین ری بُنجِیَلِ خارشتری که کفِ زمینِه زرد کردیدِن، میغَلتِس و میرفت جلو. ری هر تِل و تَمبالی که دومَن بالا وِیمی، مَحصادق و مَحکاظم مثِ دِتا گُنی برنجی میتِنگِسِن بالا، سرشون میخارد تو سفقِ ماشین و همیطَحر که پُی یه نُچِ آرومی میفتادِن ری ...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (1)

اتحادخبر-غمچو: سوگُلوُ گِروِس وُ گفت بگو نه. بهمیارو سرشِه سه چار کِشا پُی غَضَو جِموند و یه فِرقِ قُیّمی وُ قیلونش زِه که یه چی مث کِلَهدید وُ سرش رفت تو هُوا. سَکوُ چن تا کِلِنگِ پرپینیه که ماوِینِ سوزییَل بیدِن، ورداشت و همیطَحر که تَهشوُنِه میچی، گفت خو اِی بِلَدیِه، بگو سیش دیه. بعد پرپینَلِه اُنداخت تو سوزی شور و گفت کُشت خوشِه بیزونِه. بهمیارو نی قیلونِه وُ دهنِش اُوُرد صحرا وُ...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (1)

اتحادخبر-غمچو: لیمِ بادی که از ری قِولِه می اُومِه، گُمپُلِ زَنگُلَلِ پاشِی رَهیِه می رَخصوند و تکون وَرتکونِشون میکِرد. بوُ گُرد و پیشِ سُختِه توُ هُوا فِر میکِرد و میچِپِس توُ پوزِ آدمَل. یه طَیّارِی زردی، بی سَکِ صدا هاسِی از ری گُرُو کاغلوُم رد وِیمی وُ سیَه نازُکِش مِی دیدِ کمرنگی که وُ چالِی تَشی یتیمی بیا صحرا، خوشِه ری زمین می کشوند و میرفت.  شَهوازو وُیسیدِی بِرَکِ زِلوُ وُ دسِش هم اُنداختِه بی دورِ کمرش...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو: شما کسی به اسم "اِلی کوهِن" میشناسین!؟ تا ایسو اسمِش وُ گوشِتون خاردِه!؟... وِلِش کُو اصلاً. سی چه ایطحری شروع کِردُم گَپِمِه! ... هیچی.دو سه روزیه که پام یه دِغَزِ کچیکی خارده وُ خونه خوس واویدُمه بقول گفتنی. رفتیدُم بُشکِی اُومعدنیه پر کنُم بیارُم که یه کِشا پام لیس خارد و وابشکه دِمِری واویدُم وُ سرِ کَپ خاردُم زمین. نَمی کَموُ جونِمَرگ واویدِه اُو رُختِه بی ری زمین و...

ارسال شده 4 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو: هرچی پَت و پیشال بی، جَعم کِردِیدِن دورِ خرمن وُ چن تا کَلِ نَفشی مَنگ زده هم اُنداختیدِن ریشون که باد نِتَرِه جوجاشون کُنِه. خرمن، مثِ یه تُلِ کُچیکی اُفتیدِی وسطِ سِوَخزارِ صَحرِی ولات وُ شی اَفتُو برق میزِه.  فَضوُ گفت چه کِردی پُی سُمُیلوُ؟ مَحدوُ یه فِرقی وُ قیلونش زِه وُ گفت چه بُیَد میکِردُم! وَش گفتم اِی میخِی، بیو تا پنجا شص مَن بِدُمِت، وَردا بِرِه. فَضوُ یه رِنجِ نخودی از ...

ارسال شده 4 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)
صفحات: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58

تازه ترین خبرها

 • .: رضایی حدود 21 ساعت قبل گفت: واقعا خوب گفتی. این ...
 • .: ص 1 روز قبل گفت: من یه سوال داشتم ...
 • .: مجید حدود 3 روز قبل گفت: ضمن تشکر از دلسوزی ...
 • .: شولی حدود 3 روز قبل گفت: سلام و عرض ادب ...
 • .: محسن حدود 5 روز قبل گفت: سلام خسته نباشید خدمت ...
 • .: احسان حدود 7 روز قبل گفت: کاش مسعول خانه مشارکت ...
 • .: همشهری حدود 7 روز قبل گفت: اینم یه حرکت نمایشی ...
 • .: reza حدود 8 روز قبل گفت: خداییش این فرماندار چیزی ...
 • .: علی حدود 9 روز قبل گفت: درود....👌👌👌👌 ...
 • .: شولی حدود 9 روز قبل گفت: سلام و ادب حدمت ...