امروز: يکشنبه 04 مهر 1400
  بیمه ویژه کرونا
جستجو:

اتحادخبر-غمچو: اُوهَل، هَلِ مجّت که میرُم جاروف میکُنُم، یه نفری هسی به اسم محسینِ فراسنگی که تو او محله وش میگن خالمَحسین. ئی خالمَحسین نه بَهزِ خوتون خیلی آدم دُرُسیه فقط یه عِیوِ کچیکی که داره _ ئی روزل اَلوِته به لطف روزگار و حمایت برادرَل عزیزمون، نِصوِ مردم همی عِیوِه دارن _ عِیوِ کچیکی که داره، ئیه که از سر صُب تا آخَرَل شوُ پُی بساط وافوره وُ...

ارسال شده حدود 6 روز پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غَمچو:یه آدمی داریم تو همکارلمون که کپی برابر با اصلِ دائی جان ناپلئونه. نمیفهمُم یادتون میا دائی جان ناپلئونه یا نه ! همو که هر اتفاقی می اُفتا و هرچی پیش می اُومه، میگفت کارِ انگلیسَلا ! یَک آدمِ نفهم و بی منطقیه که گوُوَر، سقراطه وَرِش.وش میگیم سهمرون. از بسکی همیشه مینَلِش برانج برانجو تو هم رختنه و مث پیشَلِ سهمرونی وُ سرش دلوُویزن...

ارسال شده حدود 13 روز پيش در طنز تلخند - نظر (1)

اتحادخبر-غَمچو: یه هُمساده ای داریم که بِچَش تازه دکتراشه گِرُفته و دیندای کار میگرده. دیگ پسین تو کیچه دیدُمش تا یه ماسک کلونِ گُتی هم زده ری پوزش و هاسی میا. از بسکی ماسکش شِوِر بی، اول نشناختُمِش اما نزیک که واوی و گفت آی غمچو سلام، از ری صداش فهمیدُم تا مَحسینه. گفتم بَه، آغای دکتر، حالت چه طحره خالو؟ گفت خدا را شکر، نفسی میا...

ارسال شده حدود 20 روز پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو:والا اُوُسو ما وش میگفتیم گِزَر. ایسو وش میگن هویج. ما اُوُسو وُ داریزَرد میگفتیم هویج. مث هندونه که اُوُسو وش میگفتیم خیار. وُ خیار هم میگفتیم بالنگ. ئی که الآنه به اسم بالنگ تو بازار میفورشنن و مث پرتقاله، اُوُسو اصلاً پیدا نویمی تو بازار. ایسو خو والا از میوه‌ی استوایی و تایگاهی و توندراهی رخته تو بازار تا مَت و میوه یلِ جنگل آمازون و...

ارسال شده حدود 27 روز پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو:روز عاشورا، ئی بچه‌ی مال مانی موقِی چاس لج کرد که مو چاسِ نذری میخام. موتوره روشن کردم، نُهادمش پس سرُم و رفتیم تو کیچه پس کیچه یل دیندای چاس نذری. یه هف هش ده گُلی رفتیم تا تموم کردنه. یه دو سه گُلِش هم فقط وُ اینایی که ماشین شاسی بلند و خارجی داشتن، نذری میدادن و وُ ما که موتوری بیدیم، سیل هم نمیکردن...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو:بعضی وَختَل آدم وختی خوسیده، تو خُوْ اُنگار که بیدارتر از بیداریه! یه چی واقعینی میوینه مثلاً که تو صدهُزارتا بیداری نمیتره بِوینش. یا مثلاً یه حرفی تو خُوْ میفهمه که ای هُزارسال هم شوروزک کرده بی و نخوسیده بی، نمیتَرِس وش برسه ... _ باشه، میگُم الآنه یا ... نشسّه شی زِکُم کِلَکو و هی میگو بوا، باقی هفته‌ قبلی چه واوی ! _ میخوام بگم ئی...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو: جمعَه پسین حسینِ کَلمُرتضا از ولات زنگ زِه ری گوشیم و بعدِ یه مشتی سلام و احوالپرسی، گفت مِی نومدی ولات ! گفتم نه والا، خیلی گرُفتارُم ئی روزل. از بسکی اَشخال تو خیابونه، وخت نمیکنیم نفس هم بکشیم. گفت ای وختِت آزاد واوی، یه سری بیو ولات، کارِت داریم.گفتُم خیر بو، چه کاریه؟ نویمو تلیفونی بگی؟ گفت نه، بُیَس خوت بیای اینجو تا...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو:چن روز پیش سی ما زنگ زدن که بل چنه یه آخوندی اومده، میخوا گپ بزنه و باید همه بیان اینجو تو نمازخونه. روز عید غدیر بی بنظرُم. سوار موتور واویدُم رفتم اونجو تا پاک همکارل هم اونجونِن. احمدو فتحی، نجو موسوی، قاسو قاسمی، کاظو جباری، مُندو غلامی. خلاصه، همه بیدِن. موقِی که میخاسیم بریم داغُل، پُی کیک و ساندیس، یکی یه ماسکی هم دادِنمون و ...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو:پرندوش که هاسی وُ نونوایی وامیگشتُم، فلاحی هم تو قِدُم واوی تا یه جومه ی یِلّویی هم واری کرده بَرِش و هاسی میره هل خونه. ئی فلاحی که میگُم، هُمسادِمونه اما آدمِ دُرُسی نی. یه سه چار سالی ویمو تبعیدش کردنه برازگون. او اَوّلَل که اُومِدِی، بختر بی سر و شَکلِش. ایسو سر و شَکلِش هم به قول جک و جوونل، تابلو واویده. خوش مال طرفلِ خراسونه اما می گو ...

ارسال شده 2 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غَمچو :یَکشنبه ی ئی یکی نه، او یَکشنبه ی قبلیش، سه چارتا تریلی هیژده چرخ اومدن تا هرکموشون یه دَسگای گُتی ریشونه. گفتیم اینا چنن ؟ گفتن اینا دَسگای اَشخال جداکنیه. گفتیم یعنی چِطَحری کار میکنن ؟ گفتن اَشخاللِ میریزن تو تانک شون، اُوسو تانکشون هی زُر میخاره، هی زُر میخاره و بعدش او اَشخاللی که کُچیک و ریزِن، وش میریزن دومن و اَشخالل گُتو هم گیر...

ارسال شده 2 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحاد خبر _ دی سامی :نزیک غروب بی؛ مو و دی‌علی ودی‌عواس از نونوایی وامی‌گشتیم؛ همی ساعتم سکی و مصی اومدن تا رِیت کردنه و میخان صحرا واون؛ دی‌علی گفت: دُختِه پُی مغرو کجا میرین؟ سکی گفت: دِی یه مانتویی دیدیمه خوم و مصی میخیم بریم مث هم بسونیم؛ دی علی گفت: میفهمی بوات بدش میا؛ همیشه میگو پُی اذون مغرو خونه بویین....

ارسال شده 2 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غَمچو:دیگ پسین خِلْجوُ اومده بی خونه مون. خِلجو، دختر هُمریشُمه بحساو که شی کرده نورآواد ممسنی و میرَش فیصلو هم پُی یه وانیتی که مال بواشه، کار میکنه. بلیت و انجیر و اَهلوک از ممسنی میاره گرمسیر و خارک رِطَوْ و خرما بار میزنه سی ممسنی. دیگ اومدیدنه برازجون وُ فیصلو بحساو میخواسه زنشه بِیله خونه‌ی خاسیرَش و واگرده بالاسون. ایسو که رسیدنه...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو:یه اردشیرکَلوُی داریم تو ولاتمون که وختی میرُم باغ، می وینُمش. آدمِ بیزون و بی آزاریه. فقط سی خوش میشینه یه گُلی و هف هش ده ساعت میره تو خوش و پُی اَحدی هم گپ نمیزنه. گپ میزنا، اما فقط پُی خوش گپ میزنه. اُنگار که باقیه محرم ندونا، ئی ذات.پسین جمعه که رفتیدُم باغ، سیل کردم تا اردشیر نشسه بِرَکِ چَهکانه که یه چَه قدیمی و خشکی مال...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (4)

اتحادخبر-غمچو:یه بچه ای دارُم پرسلِ بِلاجَوی زیاد میکنه. مثلاً درمیاره میگو بوا، خدا میتره یه سنگ گتی دُرُس کنه که خوش نتره راسش کنه !؟ بعدش تو ای مثلاً بگی ها، میخنده و میگو یعنی میگی خدا نمیتره یه سنگیه راس کنه !؟ ای بگی نه هم، دوارته وت میخنده و میگو یعنی میگی خدا نمیتره همچی سنگیه دُرُس کنه !؟ وُ هر کی هم میرسه، پُرس میکنه. غریوه وُ آشنا هم...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو:راسشه سیتون بگُم، مو خوم رأی ندادمه. یعنی هرچی پُی خوم یکی به دو کردُم، مث شورای نگهبان نِتِرسُم صلاحیت کاندیدله احراز کنُم. سی همی محض هم رأی ندادُم اما روز رأی گیری پُی یه آدم محترمی آشنا واویدُم که خیلی ناز بی.روز جمعَه رفتیدُم هل بازار که یه کم منگکی بسونم سی پُی تلیت. موقع واگشتن، دیدُم تا یه پیرمردی هاسی سِرَهلو میگرده تو ...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غَمچو:بُنیوارِ صاوِش بگرده، یه چن تا مُخِ لاغرِ سُخته وُ ما ارث رسیده که اوهَلِ بُناری کُیده. یه شص هفتاتُی ویمو که نِصوِش هم وَخمی هسن و باید موسُمِ باغسون، خرماشونه بدیم ئی وُ او ! گرُفتارینی که سی ما دُرُس کرده، ئیه که سال تا سال باید بریم آپَخش و میراُو انتخاو کنیم. جمعَه رفتیم اداره ی آبیاری تا ماوِینِ ئی همه باغدار، که دو سه هُزار نفر ویمن...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (1)

اتحادخبر-غَمچو:دیگ چاس خیلی گرم بیدا. آدم خوش خوشی همیطحری که ویسیده بی، اُوْ ویمی و چُر میکِرد میرِخت دومن. تو خیابون سازمانی بیدُم. نزیکلِ فرمونداریا. یه کمی که جاروف کردُم، اومدُم هل فرمونداری که بینُم یه گُلُپ اُوْ خنکی گیرُم میا بُخارُم یا نه. یه دو تا آدمِ دهات هم دم درِ فرمونداری شی سیَهْ دیوار وُیسادیدن و گیرِ گپ و گفت بیدِن سی خوشون...

ارسال شده 4 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (1)

اتحادخبر-غَمچو:یکی هم داریم قبلَنَل مامْلِه ی سرپُی میکِرده. بزی، کهره ای، گووَری چی ورمیداشته و سرِ میدون میفُرُخته سی خوش. دوشنِه زنگ زده ری موبایل مو که الو، غَمچو، صُوا یه ده دقّه ای کارِت دارُم. اُمروز صُوْ رفتُم ورِ پارکی که دم فِدَه شونه و پُی هم گیر گپ و گفت واویدیم.یه هف هش تا بچه ی کُچیک هم رختیدِن تو پارک و هاسی پُی ئی نمچِنَکَل پارکِ بازی میکِردِن ...

ارسال شده 4 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو :غَضوُ سُمُیله میشناسین ؟ همو که یه لِواسِ گُلمَنگُلینی میکنه بَرِش و تو خیابونَل میگردا. پریگ پسین که هاسی میرفتُم نون بُسونُم، یه کِشا تِنگِس نُهای موتورُم و فرمونمه گرُفت. گفتم چته غضو ؟قضّا تو سرته می ! گفت غمچو، تو بِلَدیه مقاله بنویسی ؟ گفتُم چه مقاله ای ؟ گفت مقاله، نَهیا. میخوام یه نومه ای بنویسی. بخیالُم که میخوا نومه ی عاشقونه...

ارسال شده 4 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحاد خبر _ دی سامی:یه روزی که خُدِ دِی علی دِمِ کیچه نشسه بیدیم گفتم: دی علی، سکی چن روزه ندیاره؛ دی علی گو: والله چه بگم؛ پاکی تو خونه نشسه و گیر ناله و نفرینه؛ گفتم بوی می سیچه؟ یه زنگی وش بزه تا بیا بینم؛ سکی اومه تا رنگش زرده؛ گفتم ها سکی انگار روزه بردته؟ سکی سری جُوُند و گفت: "بزرگترین خیانتی که میتوانی به کسی بکنی این است که ...

ارسال شده 4 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (1)
صفحات: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55

تازه ترین خبرها

 • تکریم و معارفه استاندار بوشهر باحضور وزیر کشور/ تصاویر
 • حماسه دوستداران طبیعت در ماهور روستای محمدجمالی / تصاویر
 • پرواز بالگرد اورژانس هوایی برای امداد رسانی به بیمار بر فراز آسمان دشتستان
 • زمان معارفه استاندار جدید بوشهر مشخص شد
 • واکسیناسیون مردم اولویت کاری ما خواهد بود / رئیس‌جمهور هفته آینده به استان بوشهر سفر خواهد کرد
 • بوشهر، نماد عزت و ایثار است / استفاده از ظرفیت دریا، از وظایف استاندار جدید
 • زنگ بازگشایی در مدارس شهرستان دشتستان نواخته شد
 • پیام تبریک رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر برازجان به سردار محمدی زاده استاندار جدید بوشهر
 • حدود 99/5درصد از معلمان استان بوشهر واکسینه شده اند
 • عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز1400/07/03
 • بدشانسی برای احمدی،بازیکن سابق ایرانجوان به تیم ملی امید دعوت شد اما وقت کم آمد!
 • پیام تبریک رئیس شورای اسلامی شهر شبانکاره به سردار محمدی زاده استاندار جدید بوشهر
 • عناوین روزنامه‌های امروز1400/07/03
 • سقوط کامیون به دره در فارس پنج کشته داشت
 • شهرستان دشتستان به زرد کرونایی تغییر رنگ داد
 • چهار گزینه استانداری بوشهر
 • پیکر هنرمند مجری بوشهری در آرامستان بهشت صادق به خاک سپرده شد /تصاویر اختصاصی
 • شش گزینه استانداری بوشهر
 • گاراژ برازجان -بوشهر و ایستگاه مسافرانی که دیگر نیست
 • افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۳ پروژه درمانی تامین اجتماعی در شهرستان دشتستان / تصاویر
 • رئیس جمهورِ استان بوشهر
 • اولین ماموریت امیرعبدالهیان و یک نکته
 • انتقال بیمار تصادفی از جزیره خارگ به‌ بیمارستان شهید گنجی برازجان توسط بالگرد اورژانس هوایی بوشهر
 • نوحه خوانان، دمام زنان و شبیه خوانان قدیمی برازجان/ عزاداری و روضه خوانی زنان برازجانی در گذشته
 • اعتراض به لغو تعطیلی پنجشنبه ها در بوشهر
 • پیگیری رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا برای رفع مشکلات بازاریان برازجان/ تصاویر
 • نمایش بزرگ دختر خورشید در شهر دالکی به اجرا درآمد
 • آقایان مسئول میز و صندلی ها را رها و به مشکلات جوانان و ورزشکاران رسیدگی کنید
 • تقدیر از آرمان حاجب؛ همیار طبیعت و فداکار کوچولوی دشتستانی / تصاویر
 • لغو تعطیلی پنجشنبه ها به دستگاه های اجرایی استان بوشهر ابلاغ شد
 • .: ایران حدود 9 ساعت قبل گفت: هرچه زودتر نوبت فرمانداران ...
 • .: دیلمی حدود 23 ساعت قبل گفت: با انتخاب سردار محمدی ...
 • .: فرساد 1 روز قبل گفت: درود بر اين نوجوان ...
 • .: اهل دشتی 1 روز قبل گفت: به نام آن کهجان ...
 • .: زهرا 1 روز قبل گفت: عالی ...
 • .: زهرا 1 روز قبل گفت: عالی ...
 • .: زهرا حدود 2 روز قبل گفت: عالی ...
 • .: جاوید حدود 2 روز قبل گفت: آفرین بر سوفیا خانم ...
 • .: زهرا حدود 2 روز قبل گفت: بسیار زیبا👌 ...
 • .: زهرا دهقانی حدود 2 روز قبل گفت: بسیار زیبا👌 ...