امروز: يکشنبه 03 بهمن 1400
  طراحی سایت
جستجو:

اتحادخبر-غمچو:چن روز پیش رفتیدُم بازار که یه ریسَرینی سی زِنَک بُسونُم. ریسَریش دِلوویز بی وَش وُ یه کِشا پُی چراغ گاز بُک گرُفت و پاکِش سُخت. خدا رحمش سی خوش اُومه که مینَلِش یه مرتِوِه بُک نگرُفتن گرُفتارمون کنن _ آخو میخوام بفهمُم تو خونه هم کسی ریسری میکُنه سرِش !؟ مِی تلویزونه _ هیچی ، خلاصه همیطَحر که هاسی ریسَریَله دومَن بال...

ارسال شده حدود 6 روز پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو:فَتو سامانیه میشناسین ؟ تو نونووُی کَلغُلوم کار میکنا ! نمیشناسینش؟ اشکالی نداره. نشناسینش هم اشکالی نداره. فتو، یه خالووی داره که تو همی دار و دسّه ی وزارت کشوره وُ بحساو  تو عزل و نصبَل دس داره. خوشون وش میگن خال ظاراو اُما تو اداره شون اسمش دکتر نوریه. ئی خال ظاراو از جوونی رفتیده تهرون و تو دم و دسگای ئی وُ او بیده تا ایسو که...

ارسال شده حدود 12 روز پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو:چِل و پنج شیش سالی ویمو که ماوِین ولاتِ ما و وِلاتِ هُمساده مون جر و جنگه سرِ اُوْ مُخَل ! هر چن سالی یه کِشا، ئی وِلاتَلِ هُمساده میونجی ویمِن که بیان صال و صفاشون بِدِن اُما خو نِوِیمو. نه فقط نِوِیمو که بَتّر هم ویمووِه. ایسو یه هف هش سالیه که خدارا شکر، هاسی پُی هم گپ و گفت میکنن که بلکَم وُ یه جُینی بِرَسِن .پنجشنبه که رفتیدُم وِلات...

ارسال شده حدود 19 روز پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو:هفته‌ی قبلی رفتیدیم شیراز. همیطحری رفتیدیما. یعنی زِنَک گفت مونه بیَر پابوس ایمام رضا. گفتم قروُونی ایمام رضا برم اما اصلاً قوُوِی رفتنِ مِشَده ندارم. تو ئی گِشت و گیرونی تا ولات هم نمیترُم بِرُم. دیدُم تا خیلی پِکَر واوی. صواش رفتُم یه کم پیلی قرض کِردُم و گفتُم وَری تا بریم یه جِی خاشی. گفت کجا؟ گفتُم میخوام بیِرُمِت پابوس شاهچراغ. هرچی نبو...

ارسال شده حدود 27 روز پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو:میخوام یه اعترافی هم سیتون کنُم تا بفهمین که مو چِطَحر آدمی هَسُم. پونزه شونزه سال پیش که ولات بیدیم و هَنی نومدیدیم شهر، یه میانجیگرینی هم کِردیم که هَنی مَزّش شی زونِمِه. یه دوتا کُکا بیدِن مال ولاتمون به اسم عبدِکمال وُ عبدِجمال. عبدکمال کُکای گُتو بی وُ هفتاد و خُردِی سالش بی، عبدِجمال هم کُکای کُچیکو بی و نزیک بِرَسِ شص سالیش ویمی...

ارسال شده حدود 29 روز پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو: پُسرُم اُمسال کلاسِ دوُوازِهُمه و اُنگار خیلی زَهلَش رفته وُ کنکور. میگرده و می گو بوُوا، چه کُنُم که بِتَرُم دَرسلمِه خوب بخونُم و بفهمُم شون ؟ هر چی فکر کِردُم که چه وَش بُگُم و چطحری راهنماییش کنُم، فُیدِه ای نداشت. یعنی نمیفهیدُم که بُیَد چه وَش بُگُم. هیچی، پسِ سرِ خوم سوارِش کِردُم و رفتیم وَرِ نصرو کَلعالی که اوسو تو کچیکی دوس بیدیم...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غَمچو: میگُم عندالله شما چطحری وُ بچه بارَلتون میگین درس بخونِن !؟ مو که خوم و زِنَک زونمون مین دراُوُرد و نِتِرِسیم چاره شون کنیم وردارِن یه بلگی بزنن کتاوَلِ جاوارگشته شونه! پرندوش یکی یه فیلم چن دِقِه‌اینی بسی کرد سیم که یه زن و مردی توش بیدِن وُ مثلاً آموزش میدادِن که دی بوُایَل چه خاکی ری سر خوشون بریزن که بچه بارَل درس بخونِن. نشسّم یه ...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (3)

اتحادخبر-غمچو:هفته‌ی قبلی تو هم کردیم و سه چار نفری رفتیم هل ممسنی. خوم و نورمَحد و علیباز و سعدو بچه‌ی کُچیکو شمس الدین که خدا رحمتش کنه. قوم و خویشلِ علیباز مالِ نورآوادِن و هنی بُنکویی ری هم رفت و اومد دارِن. خالو علیباز هم با ئی که کُچیکه و چل پنجاه سالش بیشتر نی، سی خوش بروبیایی داره اونجو وُ وَش میگن خان. جمعَه بی بنظرُم یا...

ارسال شده حدود 1 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (1)

اتحادخبر-غمچو:شیخ ناصر، ویمو عاموزای بوُا. سی محض ئی وش میگن شیخ که بواشون خدابیامرز، تو نجف درس میخونده. ایسو وُ خوش و پاک کُکایلش میگن شیخ. شیخ ناصر و شیخ علی و شیخ منصور و او کُچیکوشون شیخ محسین. شیخ ناصر که کُکای گُتوشونه بحساو، جمعَه پسین مانه دعوت کرد خونه باغش. یه خونه باغی زده اوهلِ سِمَل و یه مشتِ دار درختی هم...ارسال شده 2 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو: کَرو فاتحی، خوش کَم بی که ایسو سرِقضّا بچه‌ی تخم جِنّش هم سی ما آدم واویده و طعنه کُچه میزنه وُ آدم ! کَرو که فوق لیسانس ادبیات فارسیه، پنج شیش سالی ویمو که همکارمون واویده وُ خیابونل دومنیه جاروف میکنه. هم جاروف میکنه و هم شعر می گو. یه قلم و قاغذی نهاده تو جیوِش و تا یه چی یادش میا، جاروفشه تکّه میده وُ دیوار و شروع میکنه وُ ...

ارسال شده 2 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-خان: راستش؛ هر وقت واژه ی "نامه" را در جایی می بینم یا می خوانم.(فرقی نمی کند در مصرعِ "بی نام تو نامه کی کنم باز" حکیمِ گنجه باشد یا نامه هایِ سرگشاده پر از طعنه و پندِ سیاسیون،  یا جوابیه های حرص در آور با ادبیاتِ چاله میدونیِ بعضی فوتبالی ها، حتی نامه هایِ محرمانه که برای بدبخت ها چون شوکران است و برای مسئولان؛ ممدِّحیات و...

ارسال شده 2 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو:دیگ که رفتیدُم اداره تا یه دو روز مرخصی بگیرُم، ایسو که میخاسُم بیام صحرا، دمِ درِ اداره فضلو مرادیه دیدُم تا یه شیشه‌ی اُومعدنینی هم دسشه و هاسی رد ویمو. فضلو مرادی اُوسو که مدرسه میرفتُم، هُمکلاسیم بی و بعضی وَختَل پُی هم درس میخوندیم بحساو ( دَرسا ! ... یکی هم نفهمه، باور میکنه ! ) بُنگِش دادُم و بعدی که یه سلوم علیکی کردیم پُی هم...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر- غمچو: میگُم شما نمیفهمین ئی معلُمِ دخترُم سی چه زنِ مانه بلاک کرده !؟ هرچی پیغوم پسغوم بسی میکنه سیش، تیک کَلون نمیخاره دیه !والا هیچ چی هم نبیده ماوین شون که بُگُم ناراعت واویدو یا مثلاً وُ دل گرُفته بو.پرسِ زنک کردُم گفتم تفاقِینی حرف بدی، طعنه کُچه ای، هیچی نگفتیه وَش که وَش برخارده بو !؟ گفت نه عندالله، جون ایمام حسین، اِی غیر از جونُم و...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (2)

اتحادخبر-غمچو: شَمسو مالِ بالاسونه اُما یه پنجا شص سالیه که برازجون زن اِسده و برازجونی واویده بِحساو. ایسو پیره وُ همیطحری پُی چوُ ئی هل و اُو هل میره. زنش و بچیلش وَش میگن کاشمسِدین اُما تو کیچه خیابون بُنگِش میدِن شمسو. شمسو مُندو کاغلوم.بِل چنه تو ولاتشون یه قشقیه ای برپا ویمو سرِ یه دختری که شمسو هم خاطرخواش بیده و شمسو هم یه...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو:یادُم اُومه. آغا یادُم اُومه. ای کُنجیر شماره‌ی قبلیه نخوندینه، فعلاً ئی قسمته نخونین که چی وش نمیفهمین. برین اول او قسمت قبلیه بخونین و بعدش بیاین سروَختِ شماره‌ی ۳۳ ...مازو که عرض کردُم رفیق دوره‌ی سروازیمه و ایسو پُی فوق لیسانس، آبدارچی یه اداره ای تو بوشهره، زنگ زده بی ری گوشیم و همیطحری هاسی شوخی مخسره میکرد...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (1)

اتحادخبر-غمچو:‌یه رفیقی دارُم مالِ دوره ی سروازیمه. اسمش مازیاره ولی بُنگش میدادیم مازو تو زمان سروازی. آغا، یَک آدم اِرنَک و جامگیرکیه که دومی نداره. وُ دیوارِ راس میره بالا سی خوش. مال طرفل دیلمه اما ایسو یه چن سالیه که اومدنه بوشهر و پُی فوق لیسانس، واویده آبدارچی (چقه وش گفتُم مازو درس نخون. چقه وت گفتم مازو درس نخون. لااقلش ئی بی که زورِت نمیا دیه...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو: دیگنه پسین موتورُم خراو واویدی و هرچی هندلش میزدُم، روشن نویمی. همیطحری ری گِل کِشا بردمش تا ورِ اُوساکریم و دادمش تا دُرُسش کنه. گفت فلوت کرده ورت و باید انجینشه بشورُم پُی بنزین، برو دو ساعت دیه بیو سیش. حال و حوصله نداشتُم بِرُم خونه. شما خو غریوه نیسین، پُی زنک جَرُم واویدی سرِ یه موضوعی و حال جر و بحث نداشتُم...

ارسال شده 4 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو: یه نفری داریم که اسمش زمونه ولی وش میگن کُیزمون. ئی کُیزمون، یَک آدمِ خاشیه که بیو بر سیل. یه کمی کَلو وَلو وُ دَنگل دیوونه میزنه ولی خو در عوض، گَپَلِش خاشِن. خوش ور خوش فکر میکنه که یکی از سردارل هخامنشیه وُ سی همی محض هم یه ریش گُتی نهاده و مینلش هم مث هخامنشیَل کرده و میگرده تو کیچه سی خوش. دیگ پسینی که هوا یه...

ارسال شده 4 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غمچو: اُوهَل، هَلِ مجّت که میرُم جاروف میکُنُم، یه نفری هسی به اسم محسینِ فراسنگی که تو او محله وش میگن خالمَحسین. ئی خالمَحسین نه بَهزِ خوتون خیلی آدم دُرُسیه فقط یه عِیوِ کچیکی که داره _ ئی روزل اَلوِته به لطف روزگار و حمایت برادرَل عزیزمون، نِصوِ مردم همی عِیوِه دارن _ عِیوِ کچیکی که داره، ئیه که از سر صُب تا آخَرَل شوُ پُی بساط وافوره وُ...

ارسال شده 4 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر-غَمچو:یه آدمی داریم تو همکارلمون که کپی برابر با اصلِ دائی جان ناپلئونه. نمیفهمُم یادتون میا دائی جان ناپلئونه یا نه ! همو که هر اتفاقی می اُفتا و هرچی پیش می اُومه، میگفت کارِ انگلیسَلا ! یَک آدمِ نفهم و بی منطقیه که گوُوَر، سقراطه وَرِش.وش میگیم سهمرون. از بسکی همیشه مینَلِش برانج برانجو تو هم رختنه و مث پیشَلِ سهمرونی وُ سرش دلوُویزن...

ارسال شده 4 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (1)
صفحات: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56

تازه ترین خبرها

 • فریده فهیمی: در هیچ دوره، زن به حقوق حقه خود نرسیده است/ تریبونی برای زن ایرانی، در بین تریبون های متعدد مردان گذاشته شود
 • راضیه عقیلی مهر: جایگاه زنان ابتدا باید در اندیشه خود زنان احیاء و ارتقاء یابد/ قوانین فعلی پاسخگوی نیاز و خواستگاه اجتماعی و فردی زنان امروز نیست
 • فرصتهای تعامل میان بانک ملت و شهرداری برازجان
 • فقر و امیدواری
 • لاله محمدکرمی: مردسالاری در جامعه همچنان حاکم است/ زن ها جنس دوم جامعه نیستند/ زیربنای هر جامعه ای بانوان آن هستند
 • مهدیه امیری: آه، اگر آزادی سرودی می خواند/ زنان به عنوان نیمی از جمعیت، همواره درگیر نابرابری های جنسیتی بوده اند
 • پروانه خدابنده: زنان کشور ما هنوز به جایگاه مطلوبی دست نیافته اند/ خط قرمز خلیی زیادی برای زنان وجود دارد
 • متهم به قتل دختر عکاس تنگستانی دستگیر شد
 • افزایش آمار کرونا در بوشهر/همه نوع واکسن‌ موجود است
 • گردش گیاه شناسی در منابع طبیعی پیرامون روستای گندم ریز برگزار شد
 • دو قاب از چهره یخ‌زده فداکارترین مردمانِ سرزمینم
 • محال است اجازه دهم وام ارزی را ریالی پس بدهند
 • سرمای قطبی در کردستان
 • رئیس جمهور به استان بوشهر سفر می‌کند
 • جواد عزتی باز هم بازیگر مهدویان می‌شود
 • دهه‌ی هفتاد: برازجونی که دیگه قُم نشد!
 • مراسم تجلیل مردمی از بخشدار سابق آب پخش برگزار شد / تصاویر
 • گزارش تصویری / همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه الزهرا (س) و روز ملی هوای پاک در برازجان
 • حسن شریفی معاون توسعه مدیریت و منابع (اداری ، مالی) شهرداری شد / تصاویر
 • مراسم تکریم و تجلیل از جانشین مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر برگزار شد
 • خارج کردن تومور بزرگ بیضه از لگن بیمار 35 ساله در بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان
 • مرتضی قدوسی :حضور پرسپولیس برازجان در فوتبال کشور افتخار است / از این تیم حمایت می کنم
 • آقای نماینده پذیرفتنی نیست ! / برای کمک به ورزش ورود کنید
 • مدیران بخش با روحیه جهادی به مردم خدمت رسانی کنند
 • نماینده دشتستان به همراه رئیس جمهور عازم روسیه شد
 • صنعت پتروشیمی در دوران تحریم خدمات بسیاری به اقتصاد و توسعه کشور انجام داد
 • پرونده قتل دختر عکاس در بوشهر پیگیری ویژه می‌شود
 • پرسپولیس برازجان صدرنشین جدید گروه چهارم لیگ ۳
 • ملی پوش سابق هندبال سرمربی تیم ستارگان دشتستان شد
 • بانوان ایران در مسابقات فوتبال قهرمانی آسیا
 • آغاز مراسم تودیع و معارفه فرماندار دشتستان/ تصاویر اختصاصی
 • سرپرست جدید فرمانداری دشتستان کیست و چه سوابقی دارد؟
 • داوری را به عنوان عشق انتخاب کردم/ استان بوشهر بی تحرک ترین مردم ایران/ نگاه مسئولین به ورزش های همگانی ویژه باشد
 • تنگسیرنژاد: نوروزی نگاه مثبت و حمایتی به فرهنگ و هنر داشت/ انتظار از فرماندار جدید اجرای قانون به دور از نگاه های سلیقه ای و جناحی است
 • پیام خداحافظی و سپاسگزاری فرماندار سابق دشتستان
 • آقای امام جمعه من متاسفم
 • دهه‌ی هفتاد: برازجونی که دیگه قُم نشد!
 • آیین تکریم و معارفه بخشداران سعدآباد، شبانکاره و آبپخش برگزار شد/تصاویر
 • انتصاب ۳ بخشدار و یک معاون فرماندار در دشتستان
 • شب های مافیای هنرمندان دشتستانی بزودی منتشر خواهد شد /تصاویر
 • مراسم تجلیل مردمی از بخشدار سابق آب پخش برگزار شد / تصاویر
 • تاج گذاری قله رفیع لرده
 • برگزاری با شکوه مسابقات کراسفیت آقایان و بانوان شهرستان دشتستان / تصاویر
 • وقتی رضایی هم رضا نیست!
 • گزارش تصویری / همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه الزهرا (س) و روز ملی هوای پاک در برازجان
 • .: محمود .ک حدود 19 ساعت قبل گفت: درود بر شما و ...
 • .: عبدی حدود 20 ساعت قبل گفت: رضایی غیر ازپروپاگاندا و ...
 • .: عبدی حدود 20 ساعت قبل گفت: حالا کجا با این ...
 • .: هندبالیست 1 روز قبل گفت: آرزوی موفقیت برای هندبال ...
 • .: رضا پرسپولیسی حدود 2 روز قبل گفت: درود بر شهردادر مردمی ...
 • .: مختار فیاض حدود 3 روز قبل گفت: درود بر برادر فرهنگی ...
 • .: مردم حدود 3 روز قبل گفت: آقای شعبانی عزیز،قبل از ...
 • .: کنجیر حدود 3 روز قبل گفت: این همایش برگزار شد ...
 • .: برازجان ی حدود 3 روز قبل گفت: درسته که شورای شهر ...
 • .: سلام حدود 3 روز قبل گفت: رضایی غیر از توییت ...